Pełnomocnicy KWP/KSP

Data publikacji: 23.10.2008

Zakres zadań realizowanych na samodzielnym stanowisku - Pełnomocnika KWP/KSP ds. ochrony praw człowieka lub zespołu ds. ochrony praw człowieka oparty został na jednolitym modelu funkcjonowania tzw. sieci policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka wypracowanym na poziomie Komendy Głównej Policji

 

 1. Reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami
  i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
 2. Propagowanie praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. Współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 4. Monitorowanie działań Komendy i jednostek organizacyjnych Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowanie działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
 5. Opracowywanie, aktualizowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 6. Identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowanie lub samodzielne prowadzenie działań edukacyjnych
  i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
 7. Nawiązywanie i prowadzenie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
 8. Monitorowanie doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowanie stosownych działań,
  w tym edukacyjno-szkoleniowych;
 9. Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań komórek i jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka
  i równego traktowania;
 10. Wizytowanie policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
  w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. Udzielanie konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania
  w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
 12. Współdziałanie i wymiana doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz  przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 13. Inicjowanie zmian w przepisach prawa, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
 14. Udział w odprawach i naradach kierownictwa jednostki, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów
  z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz  przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 15. Informowanie Rzecznika Prasowego Komendy o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
 16. Ppracowywanie i aktualizowanie w celach informacyjno- edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji.

PEŁNOMOCNICY KWP/KSP ds. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

Lp.

Jednostka

Pełnomocnik

Kontakt

1.

KWP Białystok

podinsp. Małgorzata Reducha

tel. 47 677 20 33

2.

KWP Bydgoszcz

kom. Anna Zwiefka

tel. 47 525 54 26

3.

KWP Gdańsk

mł. insp. Hanna Kowalewicz

tel. 47 32 15 584

4.

KWP Gorzów Wielkopolski

nadkom. Sławomir Konieczny

tel. 47 738 15 30

5.

KWP Katowice

mł.insp. Krzysztof Kazek

tel. 47 200 16 72

6.

KWP Kielce

kom. Ewa Kibortt

tel. 47 349 20 09

7.

KWP Kraków

podinsp. Paweł Karnas

tel. 47 615 40 25

8.

KWP Lublin

podinsp. dr Edyta Naja

tel. 47 535 45 19

9.

KWP Łódź

mł. insp. Włodzimierz Sokołowski

tel. 47 841 27 75

10.

KWP Olsztyn

nadkom. Dorota Rak

tel. 47 731 55 33

11.

KWP Opole

podinsp. Iwona Guterch

tel. 47 864 31 82

12.

KWP Poznań

mł. insp. Andrzej Gibadło

tel. 47 841 28 59

13.

KWP Radom

mł. insp. dr Zenon Romanek

tel. 47 345 20 79

14.

KWP Rzeszów

podisnp. Łukasz Gliwa

tel. 47 858 29 05

15.

KWP Szczecin

podinsp. Elżbieta Szatanik

tel. 47 821 17 99

16.

KSP Warszawa

mł. insp. Agata Malinowska

tel. 47 603 70 82

17.

KWP Wrocław

nadkom. Bartłomiej Majchrzak 

tel. 47 871 45 21