Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z ramienia Polski

Zamieszczony Data publikacji 20.07.2020

Wybór kandydatów do CPT

 

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza, że termin naboru kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu z ramienia Polski został przedłużony. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasła 19 grudnia 2019 r. Nabór prowadzony jest zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.). 

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, żeby ocenić sposób ich traktowania. Miejsca te obejmują więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, etc. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa, czy policji.

Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, znanych ze swej kompetencji w dziedzinie praw człowieka lub posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

Listę trzech kandydatów wyłoni Zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. (tekst Zarządzenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2018/).

Ostatecznego wyboru członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez delegację krajową do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy. Członkowie Komitetu są wybierani na okres lat czterech. Pełnią swą funkcję we własnym imieniu, są niezależnymi i bezstronnymi ekspertami Komitetu.

Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae, zostać złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 17 sierpnia
2020 r. (jako ostateczna data wpływu podań do Ministerstwa Sprawiedliwości) wraz z podaniem aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podania, wraz dokumentami mogą być złożone również w formie elektronicznej (również do dnia 17 sierpnia br.) na adres Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl). Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na spotkanie kwalifikacyjne w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w formie elektronicznej lub tradycyjnej w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Kandydaci mogą uzyskać dalsze informacje dotyczące wspomnianego stanowiska na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/cpt/home. Mogą również skontaktować się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości telefonicznie: +48 22 23 90 870, e-mail: piotr.charkiewicz@ms.gov.pl lub pawel.kaczor@ms.gov.pl.
Pytania dotyczące kwestii technicznych należy kierować na adres adam.gorzkowski@ms.gov.pl.

 
Tagi:
powrót
drukuj