Ocena predyspozycji policjantów-kandydatów, przewidzianych do udziału w misjach lub operacjach Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2024/2025

Data publikacji: 28.11.2023

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem oceny predyspozycji policjantów-kandydatów, przewidzianych do udziału w misjach lub operacjach Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2024/2025.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów polskich kontyngentów policyjnych, celem przystąpienia do oceny predyspozycji muszą posiadać:

 1. dyplom ukończenia przynajmniej jednego ze szkoleń:
  • kursu specjalistycznego dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. kurs UN,
  • kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie wraz z odbytym delegowaniem do JSPP,
  • międzynarodowego kursu przygotowującego do udziału w misjach pokojowych (tzw. pre-deployment) w ramach projektu EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP, etc;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom min. B2);
 4. ukończone minimum 5 lat nieprzerwanej służby w Policji na dzień składania raportu;
 5. prawo jazdy kat. „B” oraz przynajmniej dwa lata doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);
 6. bardzo dobry stan zdrowia (weryfikacja stanu zdrowia zostanie przeprowadzona po zakwalifikowaniu funkcjonariusza do struktur Misji/Operacji Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio przed delegowaniem).

Dodatkowymi atutami będą:

 1. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;
 2. unormowana sytuacja osobista/rodzinna;
 3. znajomość języków obcych;
 4. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;
 5. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE/NATO.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będą m.in. znajomość języka angielskiego oraz wiedza z zakresu działania polskich kontyngentów policyjnych, funkcjonowania aktualnie prowadzonych misji przez UE i ONZ oraz roli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych UE i Departamentu Misji Pokojowych ONZ. Ponadto funkcjonariusze zostaną poddani ewaluacji przez psychologa Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy spełnią warunki formalne, złożą raport i uzyskają poparcie przełożonego właściwego do spraw osobowych. Raporty policjantów, zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny być kierowane do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej. Do raportów kandydaci powinni dołączyć swoje CV w formacie Europass.

Termin wpływu raportów do Wydziału  Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:  8 grudnia  2023 r.