Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego Policji w Rzymie

Data publikacji: 15.11.2023

W związku z planowaną rotacją na stanowisku oficera łącznikowego Policji w Rzymie, koniecznością zachowania ciągłości zadań służbowych oraz niewyłonieniem kandydata na wspomniane stanowisko podczas ostatniej procedury konkursowej, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP planuje przeprowadzenie nowej procedury konkursowej.

W celu ubiegania się o stanowisko oficera łącznikowego Policji w Rzymie kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 • starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 • doświadczenie w służbie kryminalnej,
 • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 • wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 • bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz włoskiego na poziomie B1 lub języka włoskiego na poziomie B2 oraz angielskiego na poziomie B1.

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w służbie poza granicami kraju,
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,6; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Planowana data oddelegowania: od 1 października 2024 roku.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować powinien następujące etapy:

 • egzamin ze znajomości języka obcego:
  - 30-minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,
  - egzamin ustny,
 • weryfikacja znajomości deklarowanego drugiego języka obcego,
 • egzamin merytoryczny: 15-minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:
  - wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
  - umiejętności interpersonalne,
  - postawa, motywacja.

W celu zaliczenia egzaminu kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich etapów.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymagany poziom znajomości języka, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie) zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres krystian.sinicki@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową do 4 grudnia 2023 roku.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów.