Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego Policji w Londynie

Data publikacji: 11.09.2023

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP planuje przeprowadzenie procedury konkursowej stanowisko oficera łącznikowego Policji w Londynie.

W celu ubiegania się o stanowisko oficera łącznikowego Policji w Wielkiej Brytanii kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

•    starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów - w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
•    co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
•    doświadczenie w służbie kryminalnej,
•    wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
•    wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
•    bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej).

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

•    doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
•    doświadczenie w służbie poza granicami kraju,
•    pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Mając na uwadze specyfikę zadań służbowych oficera łącznikowego Policji  w Wielkiej Brytanii, niezbędne jest wykazanie się przez kandydatów znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,6; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Planowana data oddelegowania: 1 września 2025 roku.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować powinien następujące etapy:

•   egzamin ze znajomości języka angielskiego:
     – 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,
     – egzamin ustny,
•  egzamin merytoryczny: 15 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego      i  współpracy międzynarodowej,
•   rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:
      – wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
      – umiejętności interpersonalne,
      – postawa, motywacja.

W celu zaliczenia egzaminu kandydaci będą musieli uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi ze wszystkich etapów.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymagany poziom znajomości języka angielskiego, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku  w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie) zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres jolanta.lipowska@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową do 22 września 2023 roku.

Do raportów powinny być załączone:
•    ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
•    wyciąg z przebiegu służby,
•    informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
•    CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
•    CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
•    klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
•    wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
•    kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO, kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów.

Kontakt roboczy w powyższej sprawie - nadkom. Jolanta Lipowska, radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP (tel. 72 12 858, e-mail jolanta.lipowska@policja.gov.pl).