Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Kijowie

Data publikacji: 06.09.2021

Zgodnie z wytycznymi MSWiA w zakresie zapewnienia szerokiego dostępu funkcjonariuszy do postępowania kwalifikacyjnego, Komenda Główna Policji rozpoczyna procedurę konkursową na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Kijowie.

W celu ubiegania się o stanowisko kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 • starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2,
 • doświadczenie w prowadzeniu/koordynowaniu spraw kryminalnych,
 • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 • wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 • bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej).

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju,
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji,
 • znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B1,
 • doświadczenie we współpracy z partnerem ukraińskim.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,3; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Przewidywana data oddelegowania: ok. 12 miesięcy od zakończenia procedury konkursowej. 

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować będzie trzy etapy:

 • egzamin ze znajomości języka angielskiego (dodatkowy egzamin z języka rosyjskiego dla osób deklarujących jego znajomość):
  • 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,
  • egzamin ustny,
 • egzamin merytoryczny: 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej (dopuszczalne jest przeprowadzenie testu
  w języku angielskim),
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:
  • wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
  • umiejętności interpersonalne,
  • postawa, motywacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów. Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymagany poziom znajomości języka angielskiego, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Raporty oficerów Policji zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres lo.bmwp@policja.gov.pl, proszę przesyłać drogą służbową do 24 września 2021 roku.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.