Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego w Kijowie

Zgodnie z wytycznymi MSWiA w zakresie zapewnienia szerokiego dostępu funkcjonariuszy do postępowania kwalifikacyjnego, Komenda Główna Policji rozpoczyna procedurę konkursową na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Kijowie.

W celu ubiegania się o stanowisko kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 1. starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 2. co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 3. doświadczenie w służbie kryminalnej,
 4. wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 5. wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 6. bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 7. znajomość w mowie i piśmie języka ukraińskiego/rosyjskiego/angielskiego na poziomie B2/C1 (ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komendanta Głównego Policji z uwzględnieniem wytycznych i sugestii MSZ) oraz wymiennie znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego/rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie B1. W odniesieniu do języka ukraińskiego niezbędnym będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego wymagany poziom znajomości języka.

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w służbie poza granicami kraju,
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji,
 • znajomość w mowie i piśmie języka urzędowego kraju akredytacji.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,3; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Przewidywana data oddelegowania: ok. 6-12 miesięcy od zakończenia procedury konkursowej.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować będzie trzy etapy:

 • egzamin ze znajomości języka rosyjskiego i angielskiego:

  - 30-minutowy test pisemny badający poziom znajomości każdego z języków,

  - egzamin ustny,
 • egzamin merytoryczny: 30-minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:

  - wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,

  - umiejętności interpersonalne,

  - postawa, motywacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów. Oficerowie Policji nieposiadający dokumentu potwierdzającego wymagany poziom znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego, wymienionego w części II Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Raporty oficerów Policji zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres lo.bmwp@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową w terminie wskazanym przez właściwe komórki kadrowe.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.

powrót
drukuj