Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego w Tbilisi

W związku z nieobsadzeniem stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji w Tbilisi w wyniku konkursu zorganizowanego w grudniu 2019 roku Komenda Główna Policji rozpoczyna procedurę konkursową na wymienione stanowisko.
 
W celu ubiegania się o stanowisko kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:
 1. starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 2. co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 3. doświadczenie w służbie kryminalnej,
 4. wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 5. wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 6. bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 7. znajomość w mowie i piśmie:
 • języka angielskiego na poziomie B2/C1 (ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komendanta Głównego Policji z uwzględnieniem wytycznych i sugestii MSZ) 
  lub
 • języka gruzińskiego na poziomie B2/C1 (ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Komendanta Głównego Policji z uwzględnieniem wytycznych i sugestii MSZ) i języka angielskiego na poziomie B1. W odniesieniu do języka gruzińskiego niezbędnym będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego wymagany poziom znajomości języka.
Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w służbie poza granicami kraju, 
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji,
 • znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B1,
 • znajomość w mowie i piśmie języka urzędowego kraju akredytacji.
Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,3; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7. 
Przewidywana data oddelegowania: ok. 6-12 miesięcy od zakończenia procedury konkursowej.  
 
Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin obejmować będzie trzy etapy:
 • egzamin ze znajomości języka angielskiego:

  - 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości każdego z języków, 
  - egzamin ustny,

   
 • egzamin merytoryczny: 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:

  - wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
  - umiejętności interpersonalne,
  - postawa, motywacja.
Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów. Oficerowie Policji nieposiadający dokumentu potwierdzającego wymagany poziom znajomości języka angielskiego, wymienionego w części II Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Raporty oficerów Policji zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres lo.bmwp@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową w terminie wskazanym przez właściwe komórki kadrowe.
 
Do raportów powinny być załączone:
 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.
Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.
powrót
drukuj