Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca w Zakładzie Ogólnozawodowym - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

młodszy wykładowca

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY

BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania - 7

Mnożnik kwoty bazowej – 2,253

Minimalna kwota dodatku służbowego – 500 zł

NAZWA KOMÓRKI

DYDAKTYCZNEJ

Zakład Ogólnozawodowy

 

OPIS STANOWISKA

 

Przekazywanie wiedzy z zakresu funkcjonowania i wykorzystania systemów policyjnych i pozapolicyjnych oraz posługiwanie się środkami łączności radiowej, zgodnie z programem szkolenia zawodowego podstawowego oraz programami kursów specjalistycznych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA,

KWALIFIKACJI

ZAWODOWYCH
I STAŻU SŁUŻBY

Wykształcenie: średnie;

Kwalifikacje zawodowe: podstawowe;

Staż służby: 15 lat.

Wykształcenie: wyższe;

Kwalifikacje zawodowe: podstawowe;

Staż służby: 5 lat.

 

 

 

 

WYMAGANIA

DODATKOWE

 

Pożądane:

  • znajomość obsługi KSIP, SWD w zakresie sprawdzeń i rejestracji;

  • umiejętność dokonywania sprawdzeń na terminalu mobilnym;

  • znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych oraz System Informacyjny Schengen;

  • znajomość praktyczna i teoretyczna wykorzystania środków łączności na podstawie obowiązujących przepisów;

  • umiejętność pracy w zespole.

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby i oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru/rekrutacji w Szkole Policji w Słupsku” można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, umieszczane na wirtualnych dyskach zewnętrznych, bez wskazania stanowiska, do którego kandydat aplikuje, a także przesłane po terminie – NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

30 września 2020 r.

 

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 360 (Zakład Ogólnozawodowy),

7437 393 (Wydział Kadr),

faks służbowy – 7437 399,

tel. miejski – 477 437 360 (Zakład Ogólnozawodowy),

477 437 393 (Wydział Kadr),

faks miejski – 477 437 399.

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl
 

DATA DODANIA OFERTY

10 lipca 2020 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.

Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko policyjne w Szkole Policji w Słupsku. Dane osobowe kandydatów będą niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na stanowisko policyjne wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych.

powrót
drukuj