Wolne stanowisko eksperta w Wydziale do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

Naczelnik Wydziału do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta do spraw zwalczania korupcji w sporcie.

Główne obowiązki:

 • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie współpracy w zakresie ujawniania, przeciwdziałania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem korupcji w sporcie;
 • rozpoznawanie, analizowanie i ocenianie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną, w szczególności korupcją w sporcie, identyfikowanie najpoważniejszych zagrożeń i wskazywanie kierunków działań w zakresie ich zwalczania;
 • wykonywanie czynności z zakresu kontrolowania przestrzegania zasad pracy operacyjnej oraz sprawdzanie sposobu sprawowania nadzoru nad pracą operacyjną w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji;
 • współpraca międzynarodowa z policjami innych państw w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości korupcyjnej, w szczególności korupcji w sporcie;
 • prowadzenie czynności związanych z pracą operacyjną;
 • współpraca z organami administracji publicznej i podmiotami zewnętrznymi w zakresie ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców, w obszarze przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej, zwłaszcza w sporcie;
 • współpraca z koordynatorami, zajmującymi się korupcją w sporcie w poszczególnych jednostkach Policji; 
 • koordynowanie i nadzorowanie czynności i przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych, realizowanych przez komórki organizacyjne Policji właściwe do zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 • inicjowanie i prowadzenie antykorupcyjnych działania edukacyjnych i profilaktycznych w ramach programu poświęconego zapobieganiu korupcji w sporcie.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

 • określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U.  nr 123 poz. 857 z późn. zm.).

Doświadczenie zawodowe pożądane:

 • co najmniej 6 lat służby w Policji, w tym 3 lata w realizacji zadań w służbie kryminalnej lub śledczej.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy operacyjno-rozpoznawczej lub dochodzeniowo-śledczej;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne";
 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej;
 • znajomość przepisów dotyczących zakładów wzajemnych z obszaru sportowego współzawodnictwa osób i zwierząt;
 • znajomość przepisów traktujących o współzawodnictwie sportowym;
 • znajomość zasad rozgrywek sportowych, w szczególności piłki nożnej;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa w działaniu;
 • umiejętność pracy zespołowej i pod presją;
 • znajomość obsługi MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zwalczaniu przestępstw gospodarczych lub korupcyjnych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejętności: analizy, syntezy i interpretacji przepisów prawnych;
 • znajomość zasad pozyskiwania informacji przez Policję od podmiotów zewnętrznych;
 • biegłość w obsłudze policyjnych systemów informatycznych;

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z paramentami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: kor.bzpe@policja.gov.pl