Ekspert w Zespole Ogólnym Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w Warszawie

Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

 

EKSPERTA

w Zespole Ogólnym Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

Główne obowiązki:

 • opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność biura;
 • sporządzanie opinii biura nt. wniosków dot. zmian w regulaminach KWP/KSP oraz WSPol i szkół Policji (na podstawie informacji uzyskanych z właściwych komórek merytorycznych);
 • udział w spotkaniach i konferencjach uzgodnieniowych w zespołach resortowych i międzyresortowych;
 • realizowanie zadań biura w zakresie przedsięwzięć zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych Policji;
 • organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego policjantów biura oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania obowiązku przez policjantów ww. zakresie, a także prowadzenie ewidencji wyników z wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy biura w ramach aplikacji Systemu Wspomagania Obsługi Policji (rejestracja - SWOP);
 • udział w opracowywaniu propozycji wartości mierników i celów do osiągnięcia w danym okresie sprawozdawczym w budżecie zadaniowym Policji, m.in. na podstawie wygenerowanych danych statystycznych z Systemu Analitycznego KSIP oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań;
 • udział w opracowywaniu oraz w zakresie właściwości merytorycznej biura, propozycji do Planu Działalności  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Planu Działalności Komendanta Głównego Policji przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji z przeprowadzonej analizy ryzyka oraz opracowywanie okresowego sprawozdania;
 • uczestnictwo w opracowywaniu sprawozdań, planów i programów dotyczących zajęć doskonalenia zawodowego policjantów oraz szkolenia pracowników cywilnych biura;
 • udzielanie informacji publicznej w zakresie merytorycznym biura, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej i otrzymanej.

Wykształcenie i kwalifikacje: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123 poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
 • komunikatywność, dobra organizowania pracy własnej, umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej, umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność, dyspozycyjność, terminowość,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania,
 • umiejętność pracy zespołowej.

 Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – prawnicze lub administracyjne,
 • co najmniej 8 lat służby w Policji, w tym 6 lat  w  służbie kryminalnej, w komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania z zakresu legislacji,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych w szczególności do tworzenia prezentacji, obsługi grafiki,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegłość w obsłudze policyjnych systemów informatycznych,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych, w szczególności do tworzenia prezentacji, obsługi grafiki,
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa,
 • radzenie sobie w sytuacjach  kryzysowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt: W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 47 72 114 31 (Radca Zespołu Ogólnego Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP) a oferty przesyłać na adres poczty elektronicznej: bzpe@policja.gov.pl)

Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2023 r.

Pliki do pobrania