Specjalista/ekspert Sekcji Centrum Komunikacji Międzynarodowej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji BMWP KGP

INFORMACJA

O WOLNYM STANOWISKU

 

STANOWISKO: specjalista/ ekspert  (stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Sekcji Centrum Komunikacji Międzynarodowej Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: zapewnienie ciągłości realizacji zadań operacyjnych BMWP w systemie 24/7,  zapewnienie kompletności dokumentów i informacji wpływających do Biura oraz nadawanie im biegu;

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • przyjmowanie wiadomości kierowanych do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, analizowanie ich pod kątem kompletności i pilności oraz właściwość rzeczowej;
 • dokonywanie, zgodnie z procedurami Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, wstępnej rejestracji otrzymywanej korespondencji;
 • udzielanie informacji zwrotnych do właściwych komórek organizacyjnych Policji, podmiotów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych;
 • zapewnianie, poza regulaminowymi godzinami pracy BMWP KGP, realizacji, w przypadkach niecierpiących zwłoki, zadań Krajowego Biura Interpolu, Jednostki Krajowej Europolu, Biura SIRENE oraz, w ramach współpracy międzynarodowej, ustawowych zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia;
 • dokonywanie sprawdzeń danych zawartych w zleceniu w dostępnych krajowych i zagranicznych bazach danych w celu właściwego ukierunkowania realizacji zlecenia, opracowania informacji/zleceń/formularzy do krajowego lub zagranicznego podmiotu uprawnionego i/lub udzielanie odpowiedzi.

WYMAGANIA FORMALNE: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość prawa policyjnego, karnego i administracyjnego,
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Office,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • służba w pionie kryminalnym będzie dodatkowym atutem.

Szczegółowych informacji udziela:

kom. Andrzej Wasilewski
kierownik Sekcji Centrum Komunikacji Międzynarodowej

Wydziału Wsparcia Wymiany Informacji
Biura Międzynarodowej Współpracy Policji
Komendy Głównej Policji
tel. 72 140 63

W przypadki zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: wwwi.bmwp@policja.gov.pl

Pliki do pobrania