Ekspert w Wydziale Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

NABÓR NA STANOWISKO EKSPERTA

W WYDZIALE KONTROLI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ

BIURA KONTROLI

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne)

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

CEL STANOWISKA PRACY: przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli oraz czynności służbowych podejmowanych w zakresie wyjaśniania spraw pozostających w merytorycznym zainteresowaniu wydziału

GŁÓWNE OBOWIĄZKI REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli, w tym opracowanie analizy przedkontrolnej i programu kontroli;
 2. przeprowadzanie kontroli w podmiotach kontrolowanych lub uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, a także kierowanie zespołem kontrolnym w okolicznościach uzasadnionych charakterem sprawy lub przedmiotem kontrolowanego zagadnienia;
 3. zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli;
 4. dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym sporządzanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych;
 5. w przypadku kierowania zespołami kontrolnymi, reprezentowanie zespołu w kontaktach z kierownictwem kontrolowanej jednostki Policji, w tym m.in. omawianie wyników kontroli;
 6. monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w zastępstwie kierownika zespołu kontrolnego lub jako kierownik zespołu;
 7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne wydziały Biura Kontroli albo komórki organizacyjne KGP;
 8. udział w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne;
 9. pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, zgodnie z wymogami określonymi we właściwej decyzji Dyrektora Biura Kontroli KGP;
 10. przygotowywanie do archiwizacji akt kontroli oraz innych materiałów z wykonywanych czynności służbowych;
 11. prowadzenie lub udział w szkoleniach organizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
 12. podnoszenie własnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
 13. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, analiz oraz sprawozdań;
 14. udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym KGP oraz jednostkom organizacyjnym Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału;
 15. przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie czynności służbowych w sprawach pozostających w zainteresowaniu wydziału;
 16. opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacji wewnętrznych KGP, w zakresie merytorycznej właściwości wydziału;
 17. w związku z realizacją czynności służbowych wykorzystywanie systemów informatycznych funkcjonujących w Policji, zgodnie z wydanymi w tym zakresie uprawnieniami.

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,
 • co najmniej 6 lat stażu służby w Policji,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji zadań z obszaru logistyka lub finanse lub teleinformatyka lub kontrola/audyt,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru finansów publicznych,
 • znajomość procedur i aktów prawnych niezbędnych w działalności kontrolnej,
 • umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i zespołów kontrolerów,
 • umiejętność pracy zespołowej i współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do tworzenia prezentacji graficznych, Internetu,
 • rzetelność i terminowość,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, finanse, rachunkowość, prawo, organizacja i zarządzanie, administracja publiczna, technicznym (budowlanym, informatycznym),
 • przeszkolenia (kursy, studia podyplomowe) z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych i innych zagadnień gospodarki finansowej, a także kontroli i audytu wewnętrznego,
 • doświadczenie w zakresie problematyki finansów publicznych i zasad rachunkowości (w szczególności rachunkowość budżetowa) oraz zamówień publicznych, w zakresie wykonywania kontroli oraz w dziedzinie audytu wewnętrznego,
 • prawo jazdy kat. B.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 9 grupa zaszeregowania

MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: na raport lub z urzędu

ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów wraz z listem motywacyjnym na adres: tomasz.drazkiewicz@policja.gov.pl do dnia 15.06.2023 r.,
 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami,
 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z "Procedurą Doboru Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Kontroli KGP",
 • 3 miesięczny okres delegowania do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli KGP (nie dotyczy osób pełniących służbę w komórkach kontrolnych).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Katarzyna Hajęcka                                      

główny specjalista

Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

tel. 72-12-982

Pliki do pobrania