Ekspert Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

Nazwa stanowiska:

ekspert         

Rodzaj stanowiska:

policyjne                     

Cel stanowiska:

Wykonywanie analiz kryminalnych: zapewnienie właściwego poziomu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania
i analizy informacji mających na celu wykrywanie i zapobieganie popełnianiu przestępstw/wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym (rozpoznanie osobowe, obiektowe i zagadnieniowe); a także rozwój analizy kryminalnej w Policji.

Wykonywanie zdań związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania i rozwoju jawnych i niejawnych systemów informatycznych administrowanych przez wydział oraz w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

8. Zakres zadań/obowiązków:

 1. pełni funkcję Centralnego Administratora Merytorycznego systemów administrowanych przez wydział zgodnie
  z dokumentacją dotyczącą szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB) i procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE);

 

 1. nadzoruje i koordynuje realizację działań ukierunkowanych na doskonalenie procesu korzystania z systemów informatycznych administrowanych w wydziale oraz opracowuje zasady ich działania w celu poprawy funkcjonalności,
  jak również zapewnienia spójności i jakości wprowadzanych oraz przetwarzanych danych we współpracy
  z administratorami lokalnymi na poziomie CBŚP, CBZC, BSWP, KSP/KWP;

 

 1. sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłową eksploatacją jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział i w jednostkach terenowych;

 

 1. koordynuje i ewidencjonuje proces nadawania i odbierania uprawnień dostępu do jawnych i niejawnych systemów informatycznych Policji w zakresie kompetencji wydziału;

 

 1. współuczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących inicjowania i przygotowywania studiów wykonalności, założeń oraz koncepcji rozwiązań teleinformatycznych planowanych do wdrożenia w ramach jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział oraz bierze udział w projektach informatycznych mających na celu wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze przetwarzania informacji będących w zainteresowaniu Policji w celu zapewnienia stałej modernizacji i rozwoju systemów danych;

 

 1. uczestniczy w opracowywaniu programów szkoleń, a także organizuje i bierze udział w szkoleniach dla użytkowników jawnych i niejawnych systemów informatycznych administrowanych przez wydział, w tym koordynuje przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz prowadzi szkolenia w roli wykładowcy w celu prawidłowego przygotowania użytkowników do korzystania z tych systemów;

 

 1. interpretuje zmiany przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego mających wpływ na gromadzenie i przetwarzanie informacji w zbiorach danych oraz wypracowuje propozycje zmian obwiązujących przepisów w celu zapewnienia
  ich spójności i prawidłowego funkcjonowania;

 

 1. nadzoruje i koordynuje współpracę z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w ramach wymiany informacji i ich zakresu, obiegu dokumentacji, upoważnień dostępu do informacji oraz szkoleń w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji;

 

 1. realizuje obsługę informacyjną na rzecz uprawnionych podmiotów w zakresie dostępnych systemów, w tym administrowanych przez wydział;

 

 1. inicjuje i sporządza analizy kryminalne zlecane przez jednostki organizacyjne Policji i inne uprawnione podmioty;

 

 1. wspiera komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach analizy kryminalnej w realizacji analiz kryminalnych;

 

 1. pozyskuje informacje niezbędne do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym policyjnych i pozapolicyjnych baz danych;

 

 1. pozyskuje dane telekomunikacyjne na potrzeby realizowanych analiz kryminalnych;

 

 1. inicjuje i sporządza analizy strategiczne w tym przygotowuje niezbędne założenia oraz materiały do analizy, uczestniczy
  w opracowywaniu ogólnopolskich prognoz przestępczości w celu rozpoznania jej trendów i rozwoju, opracowuje ocenę zagrożenia przestępczością, między innymi w oparciu o analizy danych statystycznych oraz informacji z jawnych
  i niejawnych systemów informatycznych Policji, i podmiotów zewnętrznych w celu identyfikacji metod zapobiegania przestępczości i wspierania procesów decyzyjnych w Policji;

 

 1. opracowuje procedury oraz koordynuje procesy przetwarzania danych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji
  w celu przygotowania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;

 

 1. współuczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących monitorowania, udoskonalania i wdrażania nowych rozwiązań i standardów w zakresie analizy kryminalnej;

 

 1. sporządza statystyczne zestawienia okresowe na podstawie danych gromadzonych i przetwarzanych w systemach informatycznych administrowanych w wydziale.

 Wymagania w zakresie:

Niezbędne:

Pożądane:

 

 1.  wykształcenia:

 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

wyższe magisterskie  o specjalności informatycznej, ekonomicznej lub prawniczej

 1. kwalifikacji zawodowych:

jw.

wyższe, doświadczenie w służbie kryminalnej

 

 1.  stażu służby/pracy:

 

jw.

8 lat stażu/służby w Policji, w tym 4 lata w służbie kryminalnej lub śledczej

 

 1.  doświadczenia zawodowego:

-

8  lat służby w Policji  lub 4 lata

w realizacji zadań w służbie kryminalnej

 

 1.  umiejętności:

- interpersonalne (łatwość komunikacji, prawidłowego argumentowania i wnioskowania)

- organizatorskie (organizacji czasu pracy, właściwej realizacji zadań służbowych)

- znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office)

- samodzielność

- kreatywność

- prawo jazdy kat B

- znajomość języków obcych

- samodzielność

- kreatywność

- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

- myślenia strategicznego

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt:

Osobiście / listownie:  Zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58

Pocztą  elektroniczną: rafal.swiezak@policja.gov.pl

Faksem: sł. 72 151-35, 72 147-26, miejski  2260 151-35, 2260 147-26 z dopiskiem - nabór wewnętrzny na stanowisko eksperta WAK BWiIK KGP

Termin składania dokumentów:  31.07.2023 roku

Kontakt bezpośredni:

 

Zastępca Naczelnika WAK BWiIK KGP
nadkom. Rafał Świeżak

tel. sł. 72 14772, 72 13372

 (miejski 47 72 14772, 47 72 13372)

Pliki do pobrania