Wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP poszukuje kandydata na stanowisko policyjne
- specjalisty w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych BBI KGP.

Cel stanowiska opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w przedmiocie udostępniania materiałów niejawnych lub zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych i zmiany klauzuli tajności dokumentów, w zakresie realizacji wniosków uprawnionych podmiotów oraz prowadzenie czynności wyjaśniających i kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji.

Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r.  w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.)

Wykształcenie pożądane:

wyższe magisterskie - prawo lub administracja.

Doświadczenie zawodowe pożądane:

10 lat służby w Policji, w tym, co najmniej 5 lat realizacji zadań w służbie kryminalnej
lub śledczej oraz doświadczenie w dziedzinie realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych

Umiejętności niezbędne:

 • dobra komunikacja interpersonalna,
 • jasnego i wyrazistego formułowania zadań, zarówno w mowie i w piśmie,
 • zbierania informacji, interpretowania przepisów,
 • analizy i syntezy informacji oraz  wyciągania wniosków i stawiania hipotez,
 • oceny problemu i formułowania stanowiska na podstawie właściwych przepisów,
 • współpracy oraz organizowania pracy własnej,
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych,
 • dyspozycyjność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne, w przypadku niższej klauzuli poświadczenia bezpieczeństwa, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli ściśle tajne,
 • zaświadczenie ze szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Analizowanie materiałów w sprawach wniosków składanych przez uprawnione organy w zakresie udostępniania materiałów niejawnych lub zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy policjantów i byłych policjantów, pracowników Policji oraz osób udzielających pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
 • Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w przedmiocie udostępniania materiałów niejawnych lub zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy policjantów i byłych policjantów, pracowników Policji oraz osób udzielających pomocy Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
 • Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w zakresie jednorazowego udostępnienia dokumentów niejawnych osobom nieposiadających poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Opracowywanie projektów decyzji Komendanta Głównego Policji w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
 • Opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych w Komendzie Głównej Policji.
 • Prowadzenie czynności w trybie art. 17 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz prowadzenie komputerowej bazy danych w tym zakresie.
 • Kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt:

Oferty kandydatów zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesy rekrutacji (zgodnie z ustawą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) proszę przesyłać do Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych BBI KGP na adres: woin.bbi@policja.gov.pl z dopiskiem "oferta pracy WOIN BBI KGP" do dnia 15 października 2022 r. Więcej informacji pod nr tel. 72 121-83.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.