Wolne stanowisko eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP poszukuje kandydata na stanowisko policyjne - eksperta w Wydziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych KGP.

Cel stanowiska - realizacja działań w zakresie nadzoru i zapewniania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Policji, w tym wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego KGP.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie),
 • co najmniej 5 – letni staż służby.

W zakresie wymagań pożądanych:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności związanej z informatyką lub telekomunikacją,
 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej wykorzystania w służbie,
 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne,
  w przypadku niższej klauzuli PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli ŚT.
 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych Unii Europejskiej o klauzuli Secret UE – w przypadku braku PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli Secret UE,
 • poświadczenie bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli NATO Secret – w przypadku braku PB, wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego do klauzuli NATO Secret,
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, w przypadku braku uzupełnienie szkolenia w DBTI ABW,
 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej wykorzystania w służbie,
 • doświadczenie w obszarze administrowania, nadzoru lub audytu w systemach teleinformatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Zakres zadań podstawowych, wynikających z karty opisu stanowiska służby:

 1. Wykonuje obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).
 2. Realizuje czynności związane z akredytacją systemów teleinformatycznych.
 3. Prowadzi audyty, nadzory oraz kontrole niejawnych systemów teleinformatycznych oraz systemów, w których są przetwarzane dane osobowe, eksploatowanych w KGP oraz w ramach zawartych porozumień w innych j.o. Policji, w tym dokonuje oceny bezpieczeństwa systemów IT.
 4. We współpracy z administratorami systemów teleinformatycznych w Policji dokonuje szacowania ryzyka oraz prowadzi jego nadzór w obszarze cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
 5. Testuje i wydaje opinie o przydatności technicznych rozwiązań dot. ochrony systemów teleinformatycznych na wniosek komórek KGP oraz dokonuje oceny bezpieczeństwa rozwiązań ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych).
 6. Przygotowuje plany i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, prowadzi działania prewencyjne zwiększające cyberbezpieczeństwo.
 7. Na polecenie IOD KGP analizuje sytuacje, okoliczności i przyczyny, które doprowadziły do naruszeń ochrony danych osobowych, w tym reaguje na incydenty i dokonuje ich klasyfikacji, a także koordynuje obsługę zgłoszonych incydentów.
 8. Uczestniczy w pracach w zakresie przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa, określającej zasady ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych, zgodnie
  z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
 9. Prowadzi działania służące ujednoliceniu rozwiązań ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych Policji.
 10. Współpracuje z inspektorami bezpieczeństwa teleinformatycznego komend wojewódzkich Policji w zakresie wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 11. Konsultuje rozwiązania bezpieczeństwa teleinformatycznego niejawnych systemów teleinformatycznych eksploatowanych w KGP oraz w ramach innych porozumień.
 12. Opiniuje i współtworzy projekty aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
  i bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów eksploatowanych w Policji.
 13. Uczestniczy we współpracy krajowej i międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 14. Uczestniczy w corocznym opracowaniu sprawozdania na temat stanu ochrony danych osobowych i niejawnych systemów teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych KGP zgodnie z dokumentacjami tych systemów.
 15. Wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem przemysłowym, w tym uczestniczy
  w przygotowaniu i realizacji umów związanych z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych albo wykonującym na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
 16. Uczestniczy w przygotowaniu i realizacji umów związanych z dostępem wykonawcy do danych osobowych i/lub informacji niejawnej.
 17. Realizuje zadania wspierające Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Policji, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
 18. Sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla Inspektora Ochrony Danych KGP.
 19. Nadzoruje opracowanie i aktualizowanie polityk ochrony danych służących do przetwarzania danych osobowych oraz przestrzeganie zasad w nich określonych.
 20. Współpracuje z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami lub na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawia sprawozdanie ze sprawdzeń za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.
 21. Opracowuje zalecenia i polecenia dla kierowników komórek organizacyjnych KGP w zakresie zbiorów danych osobowych prowadzonych w tych komórkach.
 22. Przygotowuje plan szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych przez Krajowy System Informatyczny (KSI) dla Policji.
 23. Przestrzega zasad etyki zawodowej Policjanta.
 24. Wypełnia inne polecenia przełożonych związane z zakresem merytorycznym stanowiska.

Oferty kandydatów zawierające CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesy rekrutacji (zgodnie z ustawą ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669) proszę przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Ochrony Danych Osobowych BBI KGP na adres: ireneusz.choloniewski@policja.gov.pl z dopiskiem "oferta pracy WBTiODO BBI KGP" do dnia 15 października 2022 r. Więcej informacji pod nr tel. 72 123-77.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.