Ekspert w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów

na stanowisko eksperta w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej

 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne) - 2 etaty

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA:

Wydział Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

CEL STANOWISKA PRACY:

przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli oraz czynności służbowych podejmowanych w zakresie wyjaśniania spraw pozostających w merytorycznym zainteresowaniu wydziału

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli,
  w tym opracowanie analizy przedkontrolnej i programu kontroli;
 2. przeprowadzanie kontroli w podmiotach kontrolowanych lub uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, a także kierowanie zespołem kontrolnym w okolicznościach uzasadnionych charakterem sprawy lub przedmiotem kontrolowanego zagadnienia;
 3. zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli;
 4. dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym sporządzanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych;
 5. w przypadku kierowania zespołami kontrolnymi, reprezentowanie zespołu w kontaktach z kierownictwem kontrolowanej jednostki Policji, w tym m.in. omawianie wyników kontroli;
 6. monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w zastępstwie kierownika zespołu kontrolnego lub jako kierownik zespołu;
 7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne wydziały Biura Kontroli albo komórki organizacyjne KGP;
 8. udział w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne;
 9. pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów
  i pracowników Policji, zgodnie z wymogami określonymi we właściwej decyzji Dyrektora Biura Kontroli KGP;
 10. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, analiz oraz sprawozdań;
 11. udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym KGP oraz jednostkom organizacyjnym Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału;
 12. opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacji wewnętrznych KGP, w zakresie merytorycznej właściwości wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,
 • staż służby zgodny z postanowieniami rozporządzenia MSWiA z dnia 19.06.2007 r.
  w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe,
 • wyższe kwalifikacje zawodowe (WSPol. w Szczytnie),
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność stosowania obowiązujących przepisów,
 • posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętność jej stosowania,
 • umiejętność pracy zespołowej i współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • rzetelność i terminowość,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • dyspozycyjność.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: prawnicze, administracja publiczna, organizacja
  i zarządzanie, pedagogiczne,
 • przeszkolenia (kursy, studia podyplomowe) z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej, a także kontroli i audytu wewnętrznego oraz organizacji i zarządzania,
 • staż służby w Policji powyżej 12 lat,
 • doświadczenie zawodowe w służbie wspomagającej, kryminalnej, śledczej lub prewencyjnej,
 • doświadczenie w zakresie wykonywania kontroli,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz zespołów kontrolnych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows),
 • znajomość obsługi policyjnych systemów informatycznych (SWD, SWOP, SESPOL, KSIP).

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 9 grupa z mnożnikiem 2,481 kwoty bazowej

MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: na raport lub z urzędu.

ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów wraz z listem motywacyjnym na adres: bkontroli.wko@policja.gov.pl do dnia 26.08.2022 r.,
 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami,
 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z "Procedurą Doboru Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Kontroli KGP",
 • 3 miesięczny okres delegowania do czasowego pełnienia służby w Wydziale Kontroli Ogólnopolicyjnej Biura Kontroli KGP (nie dotyczy osób pełniących służbę w komórkach kontrolnych).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

mł. insp. Piotr Rzeźniczak                                         podinsp. Robert Walesiak

Naczelnik Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej            Radca Wydziału Kontroli Ogólnopolicyjnej

Biura Kontroli                                                             Biura Kontroli  

Komendy Głównej Policji                                           Komendy Głównej Policji

tel. 72-140-05                                                              tel. 72-128-29

Pliki do pobrania