Ekspert w Wydziale Koordynacji Doboru i Szkolenia Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

 

EKSPERTA

w Wydziale Koordynacji Doboru i Szkolenia

Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

 

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem, monitorowaniem zajęć wyszkolenia strzeleckiego, sprawności fizycznej oraz taktyki i technik interwencji a także testu sprawności fizycznej,
 • realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, sprawności fizycznej, taktyki i technik interwencji oraz  testu sprawności fizycznej,
 • udział w pracach w zakresie opracowywania projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Zespołu Wyszkolenia strzeleckiego i Sprawności Fizycznej,
 • opracowanie wytycznych w sprawie określania założeń zakresu, zasad i przebiegu strzelań programowych i sprawdzianów strzeleckich oraz sprawności fizycznej
  w Policji.

Wykształcenie i kwalifikacje:

 • określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe,
 • uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji policyjnych lub uprawnienia instruktora sportu, o którym mowa w art. 41 lub instruktora, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) lub inne uprawnienia instruktorskie niezbędne do prowadzenia szkolenia z użyciem środków przymusu bezpośredniego,
 • uprawnienia instruktora strzelań policyjnych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp  do informacji niejawnych oznaczonych klauzula min. „poufne”;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office;
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego dla policjantów,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji oraz przeprowadzania testu sprawności fizycznej dla policjantów

W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie pod numerem 72 136 43 (sekretariat Wydziału Koordynacji Doboru i Szkolenia BKSiOP KGP) lub mailowo: biurokadr.wkdis@policja.gov.pl

Pliki do pobrania