Ekspert Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

OGŁOSZENIE

o naborze wewnętrznym na stanowisko eksperta Wydziału Analizy Kryminalnej
Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

Nazwa stanowiska:

ekspert         

Rodzaj stanowiska:

policyjne                     

Cel stanowiska:

Wykonywanie analiz kryminalnych; zapewnienie właściwego poziomu pozyskiwania i gromadzenia informacji mających na celu wykrywanie, i zapobieganie popełnianiu przestępstw/wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym (rozpoznanie osobowe, obiektowe i zagadnieniowe), a także prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział.

Zakres zadań/obowiązków:

 1. inicjuje i sporządza analizy kryminalne, zlecane przez jednostki organizacyjne Policji i inne uprawnione podmioty;
 2. wspiera komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach analizy kryminalnej w realizacji zadań związanych z wykonywanymi analizami kryminalnymi;
 3. wdraża nowe rozwiązania i standardy w zakresie analizy kryminalnej;
 4. bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących analizy kryminalnej oraz jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział;
 5. pozyskuje informacje niezbędne do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym policyjnych oraz pozapolicyjnych baz danych;
 6. pozyskuje dane telekomunikacyjne na potrzeby realizowanych analiz kryminalnych;
 7. analizuje przepisy, wprowadzane zmiany oraz orzecznictwo mające wpływ na pracę i szkolenie funkcjonariuszy komórek właściwych w sprawach analizy kryminalnej oraz inicjuje i wypracowuje propozycje zmian
  w obowiązujących przepisach w celu ich wzajemnej kompatybilności oraz przystosowania do ewoluujących realiów;
 8. uczestniczy w opracowywaniu programów szkoleń, organizuje i bierze udział w szkoleniach w charakterze prelegentów w przedsięwzięciach resortowych oraz pozaresortowych z zakresu zadań merytorycznych wydziału;
 9. gromadzi dane i opracowuje analizy strategiczne w celu wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania przestępczości;
 10. opracowuje procedurę oraz koordynuje proces przetwarzania danych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji w celu przygotowywania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;
 11. przygotowuje niezbędne założenia oraz materiały, uczestniczy w opracowywaniu ogólnopolskich prognoz przestępczości w celu rozpoznania jej trendów i rozwoju, opracowuje ocenę stanu zagrożenia przestępczością m.in. w oparciu o analizy danych statystycznych oraz informacji z systemów informatycznych Policji i podmiotów zewnętrznych w celu wykorzystania jej przez kierownictwo Policji;
 12. realizuje obsługę informacyjną na rzecz uprawnionych podmiotów w zakresie dostępnych systemów,
  w tym administrowanych przez wydział;
 13. współtworzy mapę przestępczości w Polsce w oparciu o dane statystyczne oraz informacje z systemów informatycznych Policji i podmiotów pozapolicyjnych;
 14. podejmuje czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu;
 15. wykonuje inne zadania merytorycznie związane z pracą na zajmowanym stanowisku oraz zadania o charakterze doraźnym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wydziału.

 Wymagania w zakresie:

Niezbędne:

Pożądane:

 

 1.  wykształcenia:

 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie  wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 

wyższe magisterskie o specjalności informatycznej, ekonomicznej lub prawniczej

 

 

 1. kwalifikacji zawodowych:

jw.

wyższe, doświadczenie w służbie kryminalnej

 

 1.  stażu służby/pracy:

 

jw.

8 lat stażu/służby w Policji lub komórkach kryminalnych innych służb

 

 1.  doświadczenia zawodowego:

jw.

8  lat służby w Policji  w tym 4 lata

w realizacji zadań w służbie kryminalnej lub 8 lat stażu/służby w komórkach kryminalnych innych służb

 

 1.  umiejętności:

- interpersonalne (łatwość komunikacji, prawidłowego argumentowania i wnioskowania;

- organizatorskie (organizacji czasu pracy, właściwej realizacji zadań służbowych);

- znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych w zakresie realizowanych zadań;

- samodzielność;

- kreatywność;

- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

- znajomość języka angielskiego lub innego w stopniu komunikatywnym;

- myślenie strategiczne;

- prawo jazdy kat. B;

- znajomość zagadnień prawnych;

- doświadczenie w obsłudze baz danych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt:

Osobiście / listownie:  Zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58

Pocztą  elektroniczną: grzegorz.tyszka@policja.gov.pl

Faksem:

sł. 72 151-35, 72 147-26, miejski  2260 151-35, 2260 147-26  z dopiskiem - nabór wewnętrzny na stanowisko eksperta WAK BWiIK KGP

Termin składania dokumentów:  31.08.2022 roku

Kontakt bezpośredni:

 

Zastępca Naczelnika WAK BWiIK KGP
kom. Grzegorz Tyszka

tel. sł. 72 147 72

 (miejski 47 72 147 72)

         

Pliki do pobrania