Ekspert Sekcji Organizacji Radiokomunikacji Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

EKSPERTA

w Sekcji Organizacji Radiokomunikacji Wydziału Radiokomunikacji 

Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

- w 9 grupie zaszeregowania

 

 • Wymiar etatu:  1
 • Liczba stanowisk pracy: 1

Główne obowiązki:

 • Opracowywanie projektów wytycznych, zarządzeń oraz przygotowywanie instrukcji i standardów rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki i radiokomunikacji w Policji.
 • Realizowanie zadań wynikających z pełnienia roli operatora Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – Policji.
 • Uczestnictwo w pracach zespołów do realizacji zabezpieczenia prowadzonych operacji policyjnych.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej, wymagań, jakie muszą spełniać modernizowane lub budowane w Policji systemy IT i radiokomunikacyjne.
 • Udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej wydziału.
 • Realizacja czynności mających na celu utrzymanie i eksploatację policyjnych systemów teleinformatycznych w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa. 
 • Przygotowywanie rekomendacji, standardów i dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, w szczególności systemów będących w obsłudze sekcji.
 • Udział w pracach komisji i zespołów przetargowych oraz komisji i zespołów ds. odbioru przedmiotu zamówienia dotyczących projektów IT i radiokomunikacyjnych w zakresie właściwości wydziału.
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych i odbiorowych.
 • Udział w sporządzaniu symulacji zasięgowych i typowaniu obiektów do celów radiokomunikacyjnych.
 • Pozyskiwanie obiektów do realizacji systemów radiokomunikacyjnych.
 • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych przez wydział zadań.
 • Prowadzenie pojazdów służbowych Policji.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie planowania, opiniowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemów radiokomunikacyjnych w Policji oraz OCSŁR-P.
 • Sporządzanie opinii, ekspertyz dotyczących koncepcji i strategii wdrażania rozwiązań w obszarze radiokomunikacji.
 • Sporządzanie opinii, ekspertyz dotyczących pozapolicyjnych systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury w obszarze radiokomunikacji, do których Policja ma dostęp lub zamierza taki dostęp uzyskać.
 • Reprezentowanie BŁiI KGP w trakcie wykonywania zadań służbowych, realizowanych poza BŁiI KGP w kraju i zagranicą, powierzonych przez dyrektora BŁiI KGP lub jego przełożonych.
 • Udział w opracowaniach koncepcji cyfrowej łączności radiowej dla jednostek organizacyjnych Policji.

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
  i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „tajne”,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w dziedzinie radiokomunikacji, telekomunikacji lub teleinformatyki (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • umiejętność analizy i syntezy,
 • umiejętność przewidywania i prognozowania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami i oprogramowaniem.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym o profilu teleinformatyka, telekomunikacja, radiokomunikacja, informatyka, elektronika lub elektrotechnika,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie policyjnych systemów łączności radiowej oraz innych systemów telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji łączności Policji.

Na stanowisku, w przypadku realizowania zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa istnieje możliwość ubiegania się o dodatek teleinformatyczny zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia
2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adresy: piotr.wasilewski@policja.gov.pl oraz  sylwester.wawerek@policja.gov.pl.

Pliki do pobrania