Specjalista/ekspert Sekcji Eksploatacji Infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska

SPECJALISTÓW ORAZ EKSPERTÓW

w Sekcji Eksploatacji Infrastruktury Wydziału Radiokomunikacji

Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
- w 6 i 9 grupie zaszeregowania


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w BŁiI KGP:

 1. Opracowywanie projektów wytycznych, zarządzeń oraz przygotowywanie instrukcji i standardów rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki i radiokomunikacji w Policji.
 2. Koordynowanie usług instalacyjnych i serwisowych świadczonych przez firmy zewnętrzne.
 3. Uczestnictwo w pracach zespołów do realizacji zabezpieczenia prowadzonych operacji policyjnych.
 4. Opracowywanie dokumentacji technicznej oraz wymagań jakie muszą spełniać modernizowane lub budowane w Policji systemy IT i radiokomunikacyjne.
 5. Bieżące utrzymanie i rozwój policyjnych systemów teleinformatycznych w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
 6. Bieżące monitorowanie zagrożeń, reagowanie na zdarzenia i incydenty oraz przeciwdziałanie im w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 7. Realizowanie zadań wynikających z pełnienia roli operatora Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej - Policji.
 8. Udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych w zakresie właściwości merytorycznej wydziału.
 9. Udział w pracach komisji i zespołów przetargowych oraz komisji i zespołów ds. odbioru przedmiotu zamówienia dotyczących projektów IT i radiokomunikacyjnych w zakresie właściwości wydziału.
 10. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej obrotu ewidencyjnego sprzętu i materiałów dla potrzeb wydziału oraz komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji obsługiwanych przez wydział, w tym z użyciem SWOP.
 11. Realizacja zakupów w trybie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
 12. Udział w opracowaniu dokumentów określających zasady instalacji i użytkowania sprzętu radiokomunikacyjnego.
 13. Udział w sporządzaniu planu rzeczowego wydziału i jednostek organizacyjnych Policji.
 14. Wykonywanie obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego w zakresie:
 1. przeglądów, programowania i napraw stacji retransmisyjnych, radiotelefonów bazowych, przewoźnych oraz noszonych,
 2. prawidłowej instalacji sprzętu radiotelefonicznego na pojazdach,
 3. przeglądów i napraw osprzętu do radiotelefonów.
 1. Współdziałanie z jednostkami  organizacyjnymi Policji i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych przez wydział zadań.
 2. Realizowanie czynności mających na celu utrzymanie w stanie ciągłej gotowości rezerwy eksploatacyjnej
  i technicznej sprzętu radiokomunikacyjnego.
 3. Utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej oraz dokonywanie okresowej konserwacji sprzętu radiokomunikacyjnego działającego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i CBŚP.
 4. Prowadzenie pojazdów służbowych Policji.
 5. Sporządzanie protokołów stanu technicznego i opinii technicznych eksploatowanego sprzętu radiokomunikacyjnego.

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,
 • organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym o profilu: teleinformatyka, telekomunikacja, radiokomunikacja, informatyka, elektronika lub elektrotechnika,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie policyjnych systemów łączności radiowej oraz innych systemów telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji łączności w Policji.

Na stanowiskach realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa istnieje możliwość
ubiegania się o dodatek teleinformatyczny zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie
z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania
z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adresy: piotr.wasilewski@policja.gov.pl oraz  sylwester.wawerek@policja.gov.pl.

Pliki do pobrania