Wolne stanowisko eksperta w Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

 

EKSPERTA

w Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi

Biura Kryminalnego KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

 

Główne obowiązki:

 • wykonywanie czynności z zakresu kontrolowania przestrzegania zasad nad pracą operacyjną i sprawdzanie sposobu sprawowania nadzoru nad pracą operacyjną oraz prowadzenia pracy operacyjnej w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji (zgodnie z zarządzeniem nr pf-1 KGP z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych);
   
 • organizowanie, koordynowanie i wspieranie realizacji spraw operacyjnych i procesowych prowadzonych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstwa  handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • koordynowanie sprawowanego przez jednostki i komórki organizacyjne Policji nadzoru nad formami pracy operacyjnej oraz pracą dochodzeniowo – śledczą w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstwa  handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • udzielanie pomocy jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji we współdziałaniu z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i specjalistycznymi oraz biegłymi, w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • prowadzenie spraw operacyjnych dotyczących przestępstw handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • monitorowanie w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw  handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, procesów wdrażania w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji wypracowanych rozwiązań operacyjnych, taktycznych, procesowych i organizacyjnych;
   
 • współdziałanie przy wykonywaniu zadań z Prokuraturą Krajową, powszechnymi organizacyjnymi jednostkami prokuratury, sądami oraz z organami ochrony prawnej, administracji publicznej i kontroli państwowej w zakresie zapobiegania i ujawniania przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także ścigania ich sprawców;
   
 • współpraca z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi, w szczególności pozarządowymi w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw  handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • współpraca za pośrednictwem właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji z Interpolem (International Criminal Police Organization), Europolem (European Police Office) oraz policjami innych państw w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także z polskimi oficerami łącznikowymi rezydującymi w innych państwach oraz oficerami łącznikowymi organów ścigania innych państw rezydującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu rozpoznawania i zwalczania przestępstwa  handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych oraz pedofilii i pornografii dziecięcej, a ponadto innej przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
   
 • współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
   
 • archiwizowanie dokumentacji wytworzonej i otrzymanej.

Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.)

Wykształcenie pożądane:

wyższe magisterskie — prawo lub administracja.

Kwalifikacje zawodowe pożądane:

-

Doświadczenie zawodowe pożądane:

10 lat służby w Policji, w tym co najmniej 5 lat realizacji zadań w służbie kryminalnej
lub śledczej.

Umiejętności niezbędne:

 • organizowania pracy własnej,
 • komunikacji,
 • jasnego i wyrazistego formułowania zadań,
 • zbierania informacji, interpretowania przepisów,
 • wyciągania wniosków, stawiania hipotez,
 • oceny problemu i formułowania stanowiska na podstawie właściwych przepisów,
 • szybkiego działania,
 • współpracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Umiejętności pożądane:

 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt:

Osobiście/listownie: p.o. Naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, 02-460 Warszawa, ul. Puławska 148/150.

Pocztą  elektroniczną: monika.sokolowska@policja.gov.pl

Faksem: sł. 72 125-55, miejski  47 72 125-55 z dopiskiem - nabór na stanowisko eksperta WHL BK KGP.

Kontakt bezpośredni: p.o. Naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP
mł. insp. Monika Sokołowska tel. miejski 47 72 148-33.

Termin składania dokumentów: 27 maja 2022 r.