Wolne stanowisko eksperta w Wydziale Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w Warszawie

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji

poszukuje kandydata na stanowisko

 

EKSPERTA

w Wydziale Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

- w 9 grupie zaszeregowania

 

Główne obowiązki:

 • Realizowanie zadań strategicznych dotyczących funkcjonowania Krajowego Biura Interpolu, Krajowego Biura SIRENE oraz Jednostki Krajowej Europolu;
 • Wsparcie w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu głównych kierunków współpracy wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Interpolu oraz w agencjach, gremiach i projektach UE;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów stanowisk merytorycznych na posiedzenia gremiów przygotowawczych Rady UE oraz Komitetów KE, stanowisk rządu RP oraz dokumentów UE, jak również spotkań wynikających z członkostwa RP w Interpolu, Europolu oraz w strefie Schengen, w tym wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen SIS i współpracy w ramach Biur Sirene, w odniesieniu do zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw czy innych działań niezgodnych z prawem;
 • opracowywanie lub udział w opracowywaniu projektów aktów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących międzynarodowej wymiany informacji właściwych dla Interpolu, Europolu, biura SIRENE;
 • Udział w definiowaniu i opracowywaniu potrzeb oraz założeń w obszarze międzynarodowych systemów wymiany informacji i baz danych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • Udział w projektach (w tym w ramach funduszy europejskich), dotyczących międzynarodowej współpracy organów ścigania;

Wykształcenie i kwalifikacje:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja lub stosunki międzynarodowe.
 • pozostałe wymagania:
  • doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką współpracy międzynarodowej;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej;
  • samodzielność, kreatywność i inicjatywa;
  • zdolność analizy dokumentów oraz formułowania syntetycznych wniosków
  • umiejętność pracy w zespole.
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość dodatkowych języków UE na poziomie co najmniej B1/2;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemów informacyjnych krajowych i międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa oraz przetwarzania informacji, w tym przepisów o ochronie danych osobowych;

W sprawie oferty można kontaktować się do dnia 28 stycznia 2022 r., telefonicznie pod numerem +48 47 72 149 90 (Naczelnik WWS BMWP KGP) lub mailowo: wws.bmwp@policja.gov.pl )