Nabór uzupełniający na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji akredytowanego przy Ambasadzie RP w Wielkiej Brytanii

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczyna procedurę naboru uzupełniającego na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji akredytowanego przy Ambasadzie RP w Wielkiej Brytanii. Powyższe postępowanie ma na celu stworzenie puli kandydatów, stanowiących rezerwę kadrową, z której w uzasadnionych przypadkach można będzie typować nowego kandydata do objęcia stanowiska oficera łącznikowego Policji.

W celu ubiegania się o stanowisko oficera łącznikowego Policji w Londynie kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 • starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 • co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 • doświadczenie w służbie kryminalnej,
 • wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 • wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 • bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2.

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • doświadczenie w służbie poza granicami kraju,
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,3; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin będzie obejmował trzy etapy:

 • egzamin ze znajomości języka angielskiego:
  - 30-minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,
  - egzamin ustny,
 • egzamin merytoryczny: 30-minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w której trakcie będą oceniane:
  - wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
  - umiejętności interpersonalne,
  - postawa, motywacja.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymaganego poziomu znajomości języka angielskiego, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie) zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji proszę przysyłać drogą służbową do 22 listopada 2021 roku za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres lo.bmwp@policja.gov.pl.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.