Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Moskwie

W związku z koniecznością rotacji na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Moskwie, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczyna procedurę konkursową na wymienione stanowisko.

W celu ubiegania się o stanowiska kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 1. starszy oficer Policji (możliwe jest warunkowe dopuszczenie do procedury konkursowej młodszych oficerów w przypadku braku wystarczającej liczby kandydatur starszych oficerów),
 2. co najmniej 10-letni staż służby w Policji (w dniu składania raportu),
 3. doświadczenie w służbie kryminalnej,
 4. wiedza merytoryczna z zakresu pionu kryminalnego,
 5. wiedza merytoryczna w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję,
 6. bardzo dobry stan zdrowia (będzie weryfikowany przez MSZ wobec kandydata wyłonionego w trakcie procedury kwalifikacyjnej),
 7.  znajomość w mowie i piśmie języka rosyjskiego na poziomie B2.

Ponadto, dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 1. znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie B2.
 2. doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 3. doświadczenie w służbie poza granicami kraju,
 4. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji

Przewidywane warunki finansowe: stopień dyplomatyczny radcy, mnożnik dodatku zagranicznego: 5,3; mnożnik wynagrodzenia zasadniczego: 2,7.

Przewidywana data oddelegowania: ok. 12 miesięcy od zakończenia procedury konkursowej (wstępnie planowane oddelegowanie od dnia 1.10.2022). 

Zgodnie z przyjętą procedurą, egzamin na stanowisko oficera łącznikowego składa się z trzech etapów:

 • egzamin ze znajomości języka rosyjskiego (dodatkowy egzamin z języka angielskiego dla osób deklarujących jego znajomość):
  • 30-minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka obcego,
  • egzamin ustny,
 • egzamin merytoryczny: 30-minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu pionu kryminalnego i współpracy międzynarodowej,
 • rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będą oceniane:
  • wskazane kryteria formalne oraz dodatkowe,
  • umiejętności interpersonalne,
  • postawa, motywacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających wymagany poziom znajomości języka rosyjskiego oraz angielskiego, wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 778), w toku dalszej procedury, mogą przystąpić do stosownego egzaminu we własnym zakresie w jednej z placówek wymienionych w Rozporządzeniu lub zostaną skierowani na egzamin organizowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie) zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz w formie elektronicznej na adres lo.bmwp@policja.gov.pl, proszę przysyłać drogą służbową do 1 sierpnia 2021 roku.

Do raportów powinny być załączone:

 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
 • wyciąg z przebiegu służby,
 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
 • kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Data postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyznaczona po wpłynięciu wszystkich raportów, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej.