Wolne stanowisko specjalisty Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych.

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

  • Organizuje i obsługuje kontyngenty policyjne w zakresie przygotowania, szkolenia, delegowania (w tym również odwołania z delegowania) policjantów
    do służby w kontyngentach policyjnych wydzielonych do udziału w misjach pokojowych, a także inne czynności związane z utrzymaniem tych kontyngentów (kwestie logistyczno – organizacyjne takie jak: transport, wyposażenie, obsługa działającego kontyngentu);
  • Przygotowuje i bierze udział w pracach zespołów prowadzących nabór lub ocenę predyspozycji w stosunku do policjantów wyrażających akces uczestnictwa w kontyngentach policyjnych;
  • Koordynuje czynności związane z udziałem polskich policjantów w kursach specjalistycznych i szkoleniach przygotowujących do służby w misjach pokojowych, organizowanych przez inne państwa i podmioty zagraniczne;
  • Prowadzi i ewidencjonuje rezerwę ekspertów polskich kontyngentów policyjnych;
  • Pełnieni rolę administratora systemu Goalkeeper;
  • Współpracuje z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zadań realizowanych przez Policję w kontyngentach policyjnych;
  • W zależności od potrzeb bierze udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach dotyczących zagadnień związanych z uczestnictwem polskich policjantów w kontyngentach policyjnych wydzielonych do udziału w misjach pokojowych

Wykształcenie:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Wymagania niezbędne:

 - zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu (…) na stanowiskach służbowych;

- dostęp o do informacji niejawnych oznaczonych klauzula min. „poufne”;

- doświadczenie we współpracy międzynarodowej (w tym: szkolenia zagraniczne, misje, przedsięwzięcia międzynarodowe);

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i w piśmie;

- umiejętność planowania i organizacji pracy;

- obsługa komputera w zakresie pakietu Office;

- umiejętność pracy zespołowej;

- dyspozycyjność;

- analityczne myślenie.

Wymagania pożądane:

- znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 w mowie i piśmie;

- znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem ( szczególnie rosyjski lub niemiecki);

- prawo jazdy kat. B.

Szczegółowych informacji udziela:

Pan podinsp. Mariusz Dziewulski

Radca

Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych 

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji  KGP

tel. 72 132 85

oraz

kom. Paulina Macczak

po Naczelnik

Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji  KGP

tel. 72 124 06

W przypadki zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: lo.bmwp@policja.gov.pl i/lub mariusz.dziewulski@policja.gov.pl do dnia 18 czerwca 2021r.