Wolne stanowisko zastępcy naczelnika w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU

w Wydziale Wsparcia Programistycznego
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 10 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz kontrola zadań realizowanych przez policjantów i pracowników podległego Wydziału,
 • składanie okresowych i doraźnych meldunków/sprawozdań o stanie realizacji zadań Naczelnikowi Wydziału oraz Dyrektorowi/Zastępcy Dyrektora Biura,
 • potwierdzanie na dokumentach księgowych wykonanie zadań zrealizowanych na podstawie zawartych umów/porozumień/ zleceń/zamówień zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału,
 • nadzór nad poprawnym merytorycznie, zgodnym z przepisami, terminowym i kompletnym wykonywaniem zadań służbowych przez podległy wydział,
 • zapewnienie w ramach powierzonego zakresu kompetencji kompleksowych rozwiązań problemów wynikających z zadań wydziału,
 • współpraca z innymi wydziałami, komórkami organizacyjnymi KGP i jednostkami Policji w niezbędnym zakresie wynikająca z realizowanych zadań,
 • koordynacja współpracy merytorycznej z komórkami łączności i informatyki terenowych jednostek Policji w ramach powierzonego zakresu zadań,
 • reprezentowanie Biura w trakcie wykonywania zadań służbowych realizowanych poza biurem w kraju i zagranicą, które powierzył Naczelnik Wydziału, Dyrektor lub jego przełożeni,
 • dbanie o właściwy dobór i rozwój zawodowy funkcjonariuszy i pracowników podległego wydziału zapewniający pełne, poprawne i efektywne wykonywanie zadań służbowych,
 • opracowywanie kompletnych i prawidłowych zakresów obowiązków dla podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • skuteczne, poprawne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych Naczelnika Wydziału, kierunkowego Zastępcy Dyrektora Biura i/lub Dyrektora Biura,
 • nadzór nad prawidłowym użytkowaniem mienia stanowiącego wyposażenie podległego wydziału,
 • nadzór i koordynowanie spraw osobowo-kadrowych podległych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w tym: dostęp do informacji niejawnych, BHP, urlopy, zwolnienia lekarskie, obiegówki,
 • opiniowanie podległych policjantów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
 • ocenianie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w podległym wydziale oraz bezzwłoczne informowanie przełożonych o nieprawidłowościach w tym zakresie.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),
 • umiejętność kierowania,
 • umiejętność samodzielności,
 • umiejętność organizowania pracy zespołu,
 • umiejętność planowania,
 • umiejętność koordynowania,
 • umiejętność nadzorowania,
 • umiejętność oceniania,
 • umiejętność egzekwowania,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność szybkiego działania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność negocjacji.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym w zakresie organizacji i zarządzania lub zarządzania zasobami ludzkimi albo o kierunku teleinformatycznym,
 • min. 6-letni staż służby,
 • min. roczne doświadczenie w realizowaniu zadań wchodzących w zakres czynności nadzorowanych na tym stanowisku,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej,
 • umiejętności redakcyjne.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: sylwester.wawerek@policja.gov.pl lub grazyna.ryszkowska@policja.gov.pl