Wolne stanowisko policyjne - ekspert w Biurze Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

STANOWISKO: ekspert (stanowisko policyjne) w 9 grupie szeregowania

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Zespół Popularyzacji Historii i Tradycji Policji Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji
 

  Wymiar  etatu: 1

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy:

  02-656 Warszawa, ul. Orkana 14
 

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   -  krajowe wyjazdy służbowe,

   -  częste reprezentowanie urzędu na zewnętrz,

   -  zagrożenie korupcją;
 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   -  naturalne i sztuczne oświetlenie,

   -  wymuszona pozycja ciała,

   -  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

    - przy wejściu do budynku znajduje się winda, budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ PODSTAWOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z KARTY OPISU STANOWISKA SŁUŻBY

  • Projektowanie grafiki użytkowej (z wykorzystaniem programów graficznych) w tym logotypów, klipartów, druków akcydensowych (albumów, publikacji, kart pocztowych, znaczków, plakatów, afiszy, zaproszeń, okładek, naklejek, map, plansz wystawienniczych, okładek, ilustracji itp.), a także projektowanie i aranżacja w zakresie wystawiennictwa wolnostojącego obiektów przestrzennych (roll-up’ów, stendów, stoisk wystawienniczych itp.),
  • Wykonywanie własnych projektów graficznych - składy komputerowe,
  • Współpraca z podwykonawcami: drukarniami, powielarniami oraz wykonawcami materiałów promocyjnych w obszarze materiałów wydawniczych,
  • Współpraca przy organizowaniu wydarzeń i uroczystości o charakterze historycznym, patriotyczno-religijnym i rocznicowym z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, a także dyrektora biura,
  • Uczestnictwo w przygotowaniu nagrań, materiałów edukacyjnych, wydawnictw, ulotek i plansz edukacyjno - dydaktycznych na rzecz popularyzacji historii i tradycji Policji, w tym prowadzenie uzgodnień dotyczących terminów realizacji składanych zamówień,
  • Organizacja wystaw okolicznościowych o charakterze historycznym,
  • Przygotowywanie i opracowanie materiałów dotyczących spraw istotnych z punktu widzenia działalności prasowo - informacyjnej w Policji, a także materiałów dotyczących komunikacji wewnętrznej i kształtowania wizerunku Policji,
  • Archiwizacja materiałów wytworzonych w ramach pracy własnej oraz przygotowanie protokołów akt przekazywanych do Głównego Archiwum Policji oraz sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie,
  • Reprezentowanie z ramienia Dyrektora biura na uroczystościach związanych z historią i tradycji Policji o charakterze policyjnym i patriotycznym.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

Wymagania niezbędne:

  • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. poz. 857, z późn. zm.),

- dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- dyspozycyjność, komunikatywność,

- kreatywność,

- samodzielność

- umiejętność szybkiego działania,

- terminowość realizacji zadań.

Wymagania pożądane:

- kandydat posiadający stopień oficerski,

- wykształcenie wyższe plastyczne, grafika komputerowa lub pokrewne         

- znajomość programów komputerowych z zakresu projektowania graficznego, COREL, Adobe

- zdolności redakcyjne.

DOKUMENTY

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669),

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

21 maja 2021 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP

ul. Wł. Orkana 14

02- 674 Warszawa

z dopiskiem „oferta pracy”

na adres e-mail: beh-mp.kgp@policja.gov.pl, boguslawa.gajownik@policja.gov.pl.

Więcej informacji pod nr tel. 47 72 132 23.

Techniki i metody naboru:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

- projekt graficzny zaprojektowany przez kandydata,

- rozmowa kwalifikacyjna,

- zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami,

- zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.