Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Ogłoszenie o wolnym stanowisku policyjnym eksperta w Biurze Kontroli KGP w Wydziale Kontroli Finansowo - Gospodarczej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

 

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów

na stanowisko eksperta w Wydziale Kontroli Finansowo-Gospodarczej

 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne) - 1 etat

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA:

Wydział Kontroli Finansowo-Gospodarczej j Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

 

CEL STANOWISKA PRACY:

Przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wynikających z zakresu działania Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej Biura Kontroli KGP w jednostkach Policji.

 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. prowadzenie czynności analitycznych zmierzających do przygotowania kontroli, w tym opracowanie analizy przedkontrolnej i programu kontroli;

 2. przeprowadzanie kontroli w podmiotach kontrolowanych lub uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, a także kierowanie zespołem kontrolnym w okolicznościach uzasadnionych charakterem sprawy lub przedmiotem kontrolowanego zagadnienia;

 3. zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli;

 4. dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym sporządzanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych;

 5. w przypadku kierowania zespołami kontrolnymi, reprezentowanie zespołu w kontaktach z kierownictwem kontrolowanej jednostki Policji, w tym m.in. omawianie wyników kontroli;

 6. monitorowanie stanu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, w zastępstwie kierownika zespołu kontrolnego lub jako kierownik zespołu;

 7. udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne wydziały Biura Kontroli albo komórki organizacyjne KGP;

 8. udział w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne;

 9. pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, zgodnie z wymogami określonymi we właściwej decyzji Dyrektora Biura Kontroli KGP;

 10. przygotowywanie do archiwizacji akt kontroli oraz innych materiałów z wykonywanych czynności służbowych;

 11. prowadzenie lub udział w szkoleniach organizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;

 12. podnoszenie własnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych;

 13. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, analiz oraz sprawozdań;

 14. udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym KGP oraz jednostkom organizacyjnym Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału;

 15. przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie czynności służbowych w sprawach pozostających w zainteresowaniu wydziału;

 16. opiniowanie projektów aktów prawnych i regulacji wewnętrznych KGP, w zakresie merytorycznej właściwości wydziału;

 17. w związku z realizacją czynności służbowych wykorzystywanie systemów informatycznych funkcjonujących w Policji zgodnie, z wydanymi w tym zakresie uprawnieniami;

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,

 • co najmniej 10 lat stażu służby w Policji (ze względu na charakter służby w Biurze Kontroli KGP) lub w innej instytucji prowadzącej czynności kontrolne lub wykrywcze,

 • doświadczenie w realizacji zadań z obszaru logistyka lub finanse lub teleinformatyka lub kontrola/audyt,

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru finansów publicznych,

 • znajomość procedur i aktów prawnych niezbędnych w działalności kontrolnej,

 • umiejętność planowania, organizowania pracy własnej i zespołów kontrolerów,

 • umiejętność pracy zespołowej i współpracy,

 • umiejętność komunikacji,

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do tworzenia prezentacji graficznych, Internetu,

 • umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i stresowych,

 • rzetelność i terminowość,

 • samodzielność i inicjatywa,

 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania,

 • dyspozycyjność.

 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 

 • przeszkolenia (kursy, studia podyplomowe) z zakresu kontroli i audytu, finansów publicznych, prawa, rachunkowości, księgowości,

 • doświadczenie w zakresie wykonywania kontroli,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość obsługi policyjnych systemów informatycznych (SWD, SWOP, KSIP).

 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 9 grupa z mnożnikiem 2,481 kwoty bazowej

 

MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: na raport lub z urzędu.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów wraz z listem motywacyjnym na adres: tomasz.drazkiewicz@policja.gov.pl do dnia 15.12.2020 r.,

 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,

 • rozmowy z wybranymi kandydatami ,

 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z "Procedurą Doboru Funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby w Biurze Kontroli KGP",

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

mł. insp. Tomasz Drążkiewicz

Naczelnik Wydziału Kontroli Finansowo-Gospodarczej

Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

tel. 4772-122-17

powrót
drukuj