Informacyjny Serwis Policyjny

Wolne stanowisko zastepcy naczelnika Wydziału Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU

w Wydziale Wsparcia Programistycznego
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 10 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz kontrola zadań realizowanych przez podległych policjantów i pracowników Policji,

składanie okresowych i doraźnych meldunków/sprawozdań o stanie realizacji zadań naczelnikowi wydziału oraz dyrektorowi/zastępcy dyrektora biura,

potwierdzanie na dokumentach księgowych wykonanie zadań zrealizowanych na podstawie zawartych umów/porozumień/ zleceń/zamówień zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału,

nadzór nad poprawnym merytorycznie, zgodnym z przepisami, terminowym i kompletnym wykonywaniem zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników Policji,

zapewnienie w ramach powierzonego zakresu kompetencji kompleksowych rozwiązań problemów wynikających z zadań wydziału,

Współpraca z innymi wydziałami Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i jednostkami Policji w niezbędnym zakresie wynikająca z realizowanych zadań,

koordynacja współpracy merytorycznej z komórkami łączności i informatyki terenowych jednostek Policji w ramach powierzonego zakresu zadań,

reprezentowanie biura w trakcie wykonywania zadań służbowych realizowanych poza biurem w kraju, które powierzył naczelnik wydziału, dyrektor lub jego przełożeni,

dbanie o właściwy dobór i rozwój zawodowy funkcjonariuszy i pracowników podległego wydziału zapewniający pełne, poprawne

i efektywne wykonywanie zadań służbowych,

opracowywanie kompletnych i prawidłowych zakresów obowiązków dla podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji,

skuteczne, poprawne i terminowe wykonywanie poleceń służbowych naczelnika wydziału, kierunkowego zastępcy dyrektora biura i/lub dyrektora biura,

nadzór nad prawidłowym użytkowaniem mienia stanowiącego wyposażenie podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji,

nadzór i koordynowanie spraw osobowo-kadrowych podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji, w tym: dostępu do informacji niejawnych, BHP, urlopów, zwolnień lekarskich, obiegówek,

opiniowanie podległych policjantów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

ocenianie podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych w podległym wydziale oraz bezzwłoczne informowanie przełożonych o nieprawidłowościach w tym zakresie.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

 

Wymagania niezbędne:

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

umiejętność kierowania,

samodzielność,

umiejętność organizowania pracy zespołu,

umiejętność planowania,

umiejętność koordynowania,

umiejętność nadzorowania,

umiejętność oceniania,

umiejętność egzekwowania,

umiejętność analizowania,

umiejętność szybkiego działania,

umiejętność rozwiązywania problemów,

umiejętność podejmowania decyzji,

umiejętność negocjacji.

Wymagania pożądane:

wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym o profilu informatycznym,

min. 2 – letni staż służby w zarządzaniu zespołem pracowniczym,

min. 5 – letni staż służby w dziedzinie teleinformatyki,

licencje i certyfikaty z zakresu znajomości systemów teleinformatycznych,

znajomość języka angielskiego,

obsługa komputera; znajomość oprogramowania biurowego oraz specjalizowanych aplikacji komputerowych

 

 

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: sylwester.wawerek@policja.gov.pl lub grazyna.ryszkowska@policja.gov.pl

 

powrót
drukuj