Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytucji Gospodarki Budżetowej „Centrum Usług Logistycznych”

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

„CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH”

dla której funkcję organu założycielskiego sprawuje Komendant Główny Policji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

 •  wykształcenie wyższe magisterskie,
 •  minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w podmiocie gospodarczym o profilu usługowym lub turystyczno-hotelarskim lub administracji publicznej,
 •  minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 •  znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami i prawa pracy,
 •  znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i marketingu oraz sprzedaży.
 •  umiejętność planowania kompleksowego i strategicznego rozwoju firmy (w tym planowanie i budżetowanie inwestycji i remontów)
 •  umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, argumentowania, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie praktyczna wiedza z zakresu tworzenia lub restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, jak również doświadczenie w spółkach prawa handlowego na stanowisku dyrektora handlowego lub ekonomicznego lub członka zarządu.

Do głównych obowiązków dyrektora instytucji gospodarki budżetowej „Centrum Usług Logistycznych” należy w szczególności:

 •  zarządzanie Centrum Usług Logistycznych,
 •  prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego,
 •  reprezentowanie Centrum Usług Logistycznych na zewnątrz, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli,
 •  przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego,
 •  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 •  gospodarowanie majątkiem rzeczowym i obrotowym Centrum Usług Logistycznych,
 •  organizacja i prowadzenie kontroli wewnętrznej i zarządczej,
 •  prowadzenie polityki zatrudnienia i wynagradzania,
 •  wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.),
 •  przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, zasad polityki rachunkowości oraz innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Centrum Usług Logistycznych,
 •  przygotowanie strategii działania Centrum Usług Logistycznych,
 •  informowanie Komendanta Głównego Policji o zamierzeniach lub zdarzeniach mogących mieć znaczący wpływ na działalność lub wyniki ekonomiczne Centrum Usług Logistycznych. 

Zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o składanie ofert zawierających:

 •  list motywacyjny,
 •  życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 •  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 •  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego,
 •  oświadczenie o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 •  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 •  koncepcję funkcjonowania i rozwoju instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych” (do 4 stron formatu A4).

Oferty, z podaniem danych kontaktowych, należy przesłać w terminie do 12.05.2020 r. e-mailem na adres: biurokadr.wop@policja.gov.pl lub poprzez e-PUAP lub złożyć w siedzibie Komendy Głównej Policji pod adresem:

 

Komenda Główna Policji

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

Wydział Organizacji Policji

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora CUL.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały niezbędne do opracowania koncepcji można uzyskać w Biurze Finansów Komendy Głównej Policji ul. Domaniewska 36/38 w Warszawie. Do kontaktów w tej sprawie upoważniony jest: Pan Piotr Kruszewski (piotr.kruszewski@policja.gov.pl, tel. 22 60 126 12).

W ramach procedury rekrutacyjnej przewidziano następujące techniki i metody selekcji:

 •  weryfikację ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 •  ocenę koncepcji funkcjonowania i rozwoju CUL,
 •  rozmowę kwalifikacyjną.

Po przeprowadzeniu rekrutacji, wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora Centrum Usług Logistycznych, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do oferty kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata oraz datą ich sporządzenia.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Komendant Główny Policji zastrzega, że postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn. Osoby, które złożyły oferty zostaną poinformowane o unieważnieniu konkursu. Postępowanie konkursowe może zakończyć się bez wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Usług Logistycznych.

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy na stanowisko dyrektora Centrum Usług Logistycznych jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Centrum Usług Logistycznych. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu konkursu.

powrót
drukuj