Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II

Zamieszczony Data publikacji 25.04.2018

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty Zespołu ds. Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego.

STANOWISKO: specjalista (stanowisko policyjne)

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KRP WARSZAWA II: Wydział Ogólny

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie spraw osobowych dotyczących policjantów KRP Warszawa II i jednostek podległych

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY :

 • bieżące wprowadzanie danych do Systemu Wspomagania Obsługi Policji podsystem kadra, zgodnie z przyznanym upoważnieniem,
 • bieżąca współpraca i obsługa osobowa przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych KRP Warszawa II w zakresie spraw kadrowych,
 • opiniowanie dokumentów kadrowych sporządzanych przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych KRP Warszawa II oraz policjantów (m.in. wniosków personalnych, raportów i podań), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • sporządzanie rozkazów personalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowanie projektów decyzji wydawanych w I instancji i innych decyzji dot. przebiegu służby policjantów,
 • opiniowanie odwołań, skarg, zażaleń i wniosków dot. spraw osobowych,
 • udzielanie informacji kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych KRP Warszawa II oraz zainteresowanym policjantom o obowiązujących przepisach i ich zmianach dot. stosunku służbowego,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów wymaganych przy kierowaniu na badania lekarskie do WKL MSWiA, weryfikacja i podpisywanie druków ZUS, wykonywanie czynności związanych ze zwolnieniem ze służby w Policji,

WYMAGANIA FORMALNE: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, zpóżn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • doświadczenie w pracy w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z obstugą kadrową;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętności interpersonalne,
 • asertywność oraz umiejętność argumentowania w rozmowach z klientami składającymi skargi i wnioski,
 • umiejętność  konsultacji  kwestii  drażliwych  w  przypadkach  uchybień  popełnianych  przez jednostki organizacyjne Policji;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność pracy w stresie i zmieniającym się otoczeniu prawnym i faktycznym

Szczegółowych informacji udziela:

Podinsp. Iwona Zielińska
Naczelnik Wydziału Ogólnego KRP Warszawa II
tel. 72 392 38

 

 
powrót
drukuj