Referent w Wydziale Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji dla kandydatów do służby w Policji na stanowisko referenta w Wydziale Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Limit – 1 stanowisko

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145 i 1006)

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach  o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydat na stanowisko referenta

 1. Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 2 letni staż służby/pracy w laboratorium analiz fizykochemicznych,
 • znajomość obsługi specjalistycznego sprzętu badawczego w zakresie laboratoryjnych technik analitycznych,
 • doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji fotograficznej materiału badawczego,
 • doświadczenie w zakresie pobierania próbek z materiału dowodowego oraz ich przygotowywania do badań chemicznych,
 • doświadczenie w zakresie wykonywania analiz próbek z badanego materiału
  na urządzeniach badawczych,
 • umiejętność sporządzania opinii/ sprawozdań z badań chemicznych,
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz fizykochemicznych z zakresu badań pomocniczych metali szlachetnych,
 • ukończony kurs/szkolenie z zakresu badanie złota w stopach i wyrobach jubilerskich metodą kupelacyjną,
 • ukończony kurs/szkolenie z zakresu badanie srebra w stopach i wyrobach jubilerskich metodą potencjometryczną,

2.   Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku chemia lub biochemia lub biotechnologia,
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość technik analitycznych,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętne planowanie i organizowanie miejsca pracy,
 • spostrzegawczość,
 • znajomość oprogramowania biurowego Microsoft Office,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • samodzielność i kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność efektywnego przekazywania informacji,
 • znajomość ustaw: z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
  z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego i aktów wykonawczych w zakresie pracy biegłych sądowych.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Wydziale Badań Chemicznych CLKP na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

  • pisemne podanie, adresowane do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, o przyjęcie do służby w Policji w Wydziale Badań Chemicznych CLKP na stanowisko referenta,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r.
   w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
    o przyjęcie do służby w Policji
   (Dz. U. poz. 606 i 1410),
  • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
    i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
  • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
  • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał lub pozostaje w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
  • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz ewentualne kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „tajne” (oryginał do wglądu).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji oraz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata
  do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • badanie psychologiczne w tym test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby na stanowisku służbowym, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu
  na potrzeby kadrowe Policji,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata
  do służby w Policji,
 • postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych

6

4

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

8

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

10

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

Termin składania dokumentów: do 16 sierpnia 2024 r.

Dokumenty proszę przesyłać drogą pocztową na adres:

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Wydział Ogólny

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 7

Tel. 47 72 119 05 i 47 72 151 11

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko referenta:

 1. art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145 i 1006);
 2. rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
  w Policji
  (Dz. U. poz. 606 i 1410).