Ekspert Wydziału Kontroli CBŚP

Data publikacji: 01.08.2022

Wydział Kontroli Centralnego Biura Śledczego Policji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta w 9 grupie zaszeregowania

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

 • opracowywanie programów kontroli, w tym analiz przedkontrolnych oraz przygotowywanie organizacyjne i prawne kontroli,
 • kierowanie zespołami kontrolnymi, a także uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych,
 • zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kontroli,
 • dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym sporządzanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych,
 • omawianie z kierownikiem podmiotu kontrolowanego wyników kontroli,
 • nadzorowanie właściwej realizacji wniosków pokontrolnych,
 • pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • prowadzenie postępowań w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zleconych przez kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, KGP i MSWiA oraz przekazywanie zgodnie z właściwością skarg i wniosków nie będących we właściwości do ich rozpatrzenia,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawach skarg i wniosków, udzielanie wyczerpujących informacji i porad oraz sporządzanie protokół przyjęcia ustanej skargi.

Wymagane wykształcenie i kwalifikacje:

 • określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U.  nr 123 poz. 857 z późn. zm.)

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość przepisów dotyczących pracy operacyjnej i śledczej i umiejętność ich stosowania,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołów kontrolnych,
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • umiejętność pracy w zespole i współpracy,
 • samodzielność działania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i działania,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, Word, Exel),
 • umiejętność odbierania i przekazywania informacji bez zniekształceń w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy operacyjnej,        
 • doświadczenie w pracy w komórkach kontroli,
 • przeszkolenia (kursy, studia podyplomowe) z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych i innych zagadnień gospodarki finansowej, a także kontroli i audytu wewnętrznego.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z paramentami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres wk@cbsp.policja.gov.pl.