Wolne stanowisko radcy prawnego w Zespole Prawnym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji

Data publikacji: 17.11.2022

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU
 
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji poszukuje kandydatów
na stanowisko radcy prawnego w Zespole Prawnym

 

NAZWA STANOWISKA: radca prawny (stanowisko policyjne) - 1 etat
 
KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Zespół Prawny Biura Spraw Wewnętrznych Policji
 
CEL STANOWISKA PRACY:
Zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie przypisanych ustawowo zadań Biura Spraw Wewnętrznych Policji polegających na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296-306 Kodeksu karnego, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także – w zakresie zleconym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej.
 
GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • wykonywanie zastępstwa procesowego Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz innymi organami orzekającymi
 • i egzekucyjnymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
 • interpretacja przepisów prawa, sporządzanie stanowisk i opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych policjantom i pracownikom Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • analiza przepisów prawa pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności;
 • opracowywanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa dotyczących Policji;
 • opiniowanie przesyłanych przez jednostki organizacyjne Policji, a także podmioty zewnętrzne projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej Biura Spraw Wewnętrznych Policji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
 • inicjowanie prac legislacyjnych;
 • opracowywanie projektów aktów prawnych zgodnie z właściwością merytoryczną Biura, porozumień oraz upoważnień wydawanych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, a także opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów wewnętrznego kierowania Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji przygotowywanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
 • opracowywanie i opiniowanie treści porozumień i umów zawieranych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe prawnicze z tytułem zawodowym magistra oraz uprawnienia radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę radców prawnych,
 • co najmniej 3 lata stażu służby w Policji,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz przepisów pragmatyki służbowej w Policji,
 • umiejętność planowania, organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy zespołowej i współpracy,
 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu oraz oprogramowania prawniczego,
 • rozwinięte umiejętności analityczne,
 • rzetelność i terminowość,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • dyspozycyjność.

 WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji, syntezy informacji, argumentacji
 • i obrony swojego stanowiska,
 • co najmniej 2 lata na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 11 grupa z mnożnikiem 2,995 kwoty bazowej


MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: z urzędu.


ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów na adres: zp.bswp@policja.gov.pl
 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami ,
 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z "Procedurą doboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji"

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
r. pr. podinsp. Agnieszka Zagajewska - Statkiewicz
Koordynator Zespołu Prawnego
Biura Spraw Wewnętrznych Policji
tel. 47 72 121 71, sekr. 47 72 128 22

Pliki do pobrania