Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników.

Publikacja obejmuje swoim zakresem cały okres zatrudnienia – od momentu poszukiwania pracy, poprzez rozmowy kwalifikacyjne, do podjęcia i zakończenia zatrudnienia. Ponadto omówione zostały kwestie dotyczące np. przetwarzania danych osobowych pracowników przez byłych pracodawców, czy prawa pracowników oraz rola i kompetencje organów ochrony danych osobowych.

W ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci "Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej", finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", organy ochrony danych z Polski, Czech, Bułgarii i Chorwacji opracowały publikację „Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników".

Przewodnik skierowany jest do osób fizycznych podejmujących zatrudnienie lub pracujących w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. W ramach projektu eksperci reprezentujący cztery organy ochrony danych: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z Polski, Biuro Ochrony Danych z Republiki Czeskiej, Agencję Ochrony Danych Osobowych z Chorwacji oraz Komisję Ochrony Danych Osobowych z Republiki Bułgarii przeanalizowali aktualne problemy związane z zatrudnieniem i przedstawili wybrane zalecenia w zakresie ochrony danych i prywatności.

Publikacja  jest skierowana do osób fizycznych poszukujących pracy lub zatrudnionych w sektorze publicznym lub prywatnym. Mając na uwadze fakt, że zatrudnienie w administracji publicznej w każdym kraju podlega specjalnemu reżimowi prawnemu, informacje zawarte w tej publikacji odnoszą się do urzędników administracji publicznej w zakresie, w jakim nie mają zastosowania inne krajowe uregulowania.

Źródło: giodo.gov.pl