Zarządzenie nr 101 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2022.245
Ogłoszony: 27.12.2022

Pliki do pobrania