Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

 DZ. URZ. 2022.180
Ogłoszony: 19.04.2022

Pliki do pobrania