Decyzja nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego oznaczony symbolem DRMP-3/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.145
Ogłoszony: 27.10.2021

Pliki do pobrania