Informacyjny Serwis Policyjny

Uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne dla policjantów-kandydatów na wybrane stanowiska w składzie osobowym XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Zamieszczony Data publikacji 13.01.2020

W związku z realizacją przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP doboru policjantów do składu osobowego XXXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX) w oparciu o Rezerwową Jednostkę Specjalną Polskiej Policji (RJSPP), aktualnie zachodzi konieczność uzupełnienia składu osobowego ww. rotacji JSPP tylko i wyłącznie o policjantów-kandydatów na następujące stanowiska: zastępca dowódcy jednostki, szef logistyki, zastępca szefa logistyki, dyżurny (2 stanowiska), oficer szkoleniowy, specjalista ds. łączności, specjalista ds. transportu, specjalista ds. uzbrojenia, pielęgniarz-ratownik medyczny, policjant plutonu bojowego w komponencie kontrterrorystycznym JSPP (4 drużyny, w tym: dowódca plutonu, 4 stanowiska dowódców drużyny i 6 stanowisk policjant-kierowca).

Oficer Policji kandydujący do objęcia stanowiska zastępcy dowódcy JSPP ma obowiązek złożyć raport, z zachowaniem drogi służbowej, potwierdzający chęć objęcia ww. stanowiska. Raport powinien zostać zaopiniowany, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio przez: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Kandydaci na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki muszą spełniać następujące kryteria/posiadać:

a) stopień służbowy oficera Policji,

b) minimum 8 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

c) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B2”,

d) doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,

e) minimum od 2 lat prawo jazdy kat. „B”,

f) bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,

g) uregulowaną sytuację rodzinną.
 

Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd do Kosowa w ramach JSPP na ww. stanowiska w plutonie logistycznym i komponencie kontrterrorystycznym jednostki powinni złożyć, z zachowaniem drogi służbowej, podlegający zaopiniowaniu przez przełożonych, raport potwierdzający chęć udziału w misji EULEX w ramach JSPP, skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Kandydaci do objęcia ww. stanowisk muszą spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe:

a) minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,

b) ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,

c) minimum od 2 lat posiadać prawo jazdy kat. „B”,

d) bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,

e) mieć uregulowaną sytuację rodzinną,

f) posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum „B1” (dotyczy oficerów Policji),

g) pełnienie służby przy wykonywaniu zadań w zakresie fizycznego zwalczania terroru (dotyczy kandydatów do komponentu kontrterrorystycznego jednostki),

h) doświadczenie lub umiejętności w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na wyżej wskazanych stanowiskach w plutonie logistycznym jednostki (dotyczy policjantów kandydujących na te stanowiska).
 

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali poniższe kryteria dodatkowe, uwzględniające specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie:

a) znajomość języka angielskiego przez policjantów korpusu podoficerskiego i aspiranckiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2”,

b) posiadanie prawa jazdy kategorii „C”,

c) wzrost powyżej 180 cm.
 

Z postępowania uzupełniającego wyłączeni są policjanci, którzy zakończyli służbę we wrześniu 2019 r. w ramach XXIX rotacji JSPP.
 

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach.

ETAP I – realizowany we wszystkich jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

Zgłoszenie chęci wyjazdu przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach służby w jednostce (załącznik nr 2) oraz wskazaniem stanowiska, na które kandydat się zgłasza.

Na raportach (lub w dokumentach dołączonych do raportów) należy umieścić niżej wymienione informacje dot. kandydata do służby w JSPP:

 • ocena wykonywanych zadań służbowych oraz umiejętności współpracy w grupie - wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,

 • wyciąg z przebiegu służby,

 • otrzymane wyróżnienia w myśl art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w okresie 24 miesięcy przed złożeniem raportu,

 • korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie jw.,

 • orzeczenia o ukaraniu w postępowaniach dyscyplinarnych w okresie jw. lub/i informację o toczących się aktualnie postępowaniach dotyczących policjanta składającego raport.
   

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, WSPol., CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.
 

ETAP II – realizowany w jednostkach organizacyjnych Policji na szczeblu KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, KWP, KSP, WSPol., CSP, SP, CLKP – rozmowa z psychologiem.

O miejscu i terminie spotkania, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”, WSPol., CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP i BSWP wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d Zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji /Dz. Urz. KGP Nr 18 poz. 135 z późn. zm./). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

- Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP,

- Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostateczny wynik rozmowy („pozytywny/negatywny”) psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

ETAP III – realizowany przez zespół oceniający predyspozycje policjantów do służby w JSPP, powołany decyzją Komendanta Głównego Policji, we wskazanej jednostce szkoleniowej Policji, w dniach 16-25 marca 2020 r.

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem oraz ich raport otrzymał poparcie odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Etap trzeci obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B2” dla kandydatów na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki, poziom „B1” dla pozostałych oficerów Policji oraz funkcjonariuszy zgłaszających umiejętność posługiwania się językiem angielskim),

 • wywiad lekarski,

 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.
   

Raporty policjantów zgłaszających chęć uczestniczenia w uzupełniającym postępowaniu kwalifikacyjnym na wybrane stanowiska w składzie osobowym XXXI zmiany JSPP w Kosowie, należy przesłać do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do dnia 14 lutego 2020 r.
 

Warunki socjalne i należności finansowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (wraz z późniejszymi zmianami) przysługuje:

dodatek zagraniczny w wysokości np.: policjant/pielęgniarz – 42,50 PLN, policjant kierowca – 45,00 PLN, dowódca drużyny – 52,50 PLN, dowódca plutonu 57,50 PLN dziennie,

ryczałt z tytułu delegowania w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej.

Ponadto, zgodnie z mandatem misji, przysługuje per-diem w wysokości 96,94 Euro dziennie (środki finansowe na indywidualne utrzymanie policjanta wypłacane przez misję).
 

UWAGA!

Koszt wyżywienia w wysokości około 11.50 Euro dziennie, funkcjonariusz pokrywa we własnym zakresie w miejscu zakwaterowania. Koszty wyżywienia rozliczane są w cyklu miesięcznym.

Niewykorzystanie urlopu w trakcie okresu delegowania skutkuje jego utratą (z ważnych przyczyn służbowych zastrzega się ewentualny brak możliwości wykorzystania urlopu w całości).

Podróże do kraju (na urlop) organizowane są we własnym zakresie.

Policjanci zachowują prawo do otrzymywania uposażenia w wysokości wynikającej z zajmowanego stanowiska służbowego w kraju w chwili delegowania, w tym nagrody rocznej oraz do podwyżek uposażenia, jakie mają miejsce w czasie jego delegowania do służby poza granicami państwa.

Nienormowany czas służby w zależności od potrzeb na terenie misji.

Warunki socjalno-bytowe:

 • jednostka stacjonuje w Kosowskiej Mitrowicy,

 • każdy pluton mieszka w swoim kontenerze mieszkalnym,

 • w kontenerze pokoje 3 osobowe (w każdym klimatyzator),

na terenie bazy jest; świetlica, sala telewizyjna, siłownia, sauna.
 

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod nr telefonów: 72 150-66 lub 72 132-85.

 
powrót
drukuj