Informacyjny Serwis Policyjny

Ocena predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2020/2021, w tym do udziału w misji ONZ UNMISS na terenie Sudanu Południowego od 2020 r.

Zamieszczony Data publikacji 18.10.2019

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2020/2021, w tym do udziału w misji ONZ UNMISS na terenie Sudanu Południowego od 2020 r.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagania podstawowe:

a) udział w jednym ze szkoleń:

  • krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych, tzw. „kurs UN”;
  • kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz udział w rotacji;
  • międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP);

b) bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2);

c) minimum 8 lat stażu służby w Policji na dzień składania raportu;

d) prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (preferowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);

e) pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby;

f) bardzo dobry stan zdrowia.
 

2. Warunki dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

a) doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;

b) unormowana sytuacja osobista/rodzinna;

c) znajomość innych języków obcych;

d) pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;

e) wykształcenie wyższe;

f) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.
 

Raporty policjantów (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, winny by kierowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez komórki właściwe w sprawach kadrowych. Raporty winny wpłynąć do WMZiOŁ BMWP KGP do dnia 05 listopada 2019 r., do raportów należy dołączyć CV w formacie Europass.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne. Pierwszeństwo przy kierowaniu na misje zagraniczne będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

Przeprowadzenie oceny predyspozycji kandydatów zaplanowane jest na dzień 14 listopada 2019 r. w Komendzie Głównej Policji w godz. 8.15 – 16.15.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. poziom wiedzy z zakresu znajomości misji, w których bierze udział polska Policja, struktur i zasad funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ, w tym zadań Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest st. asp. Krzysztof Szymański – specjalista WMZiOŁ BMWP KGP, tel. 72 152 52.

 
powrót
drukuj