Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór policjantów na ocenę predyspozycji w ramach tzw. kursu "UN".

Zamieszczony Data publikacji 16.11.2017

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach policyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w latach 2018/2019.

Funkcjonariusze zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z dopuszczeniem do pełnienia służby w charakterze ekspertów poza granicami kraju, powinni spełniać następujące kryteria:

1. Wymagania podstawowe:

a) ukończony z wynikiem pozytywnym kurs dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – tzw. „kurs UN” (nie dotyczy f-szy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat pełnili służbę w charakterze ekspertów w misjach poza granicami kraju),

b) bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),

c) minimum 8 lat stażu pracy w Policji,

d) prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (doświadczenie w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4),

e) pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby,

f) bardzo dobry stan zdrowia.

2. Wymagania dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

a) doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych na stanowiskach kierowniczych/dowódczych oraz specjalistów/ekspertów,

b) poświadczone certyfikatem uczestnictwo w szkoleniach krajowych i/lub zagranicznych w zakresie misji poza granicami kraju oraz tematyki dot. zarządzania kryzysowego,

c) unormowana sytuacja osobista/rodzinna,

d) znajomość struktur i zasad funkcjonowania aktualnych misji UE i ONZ oraz priorytetów polityki bezpieczeństwa ww. organizacji,

e) znajomość innych jęz. obcych,

f) pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich,

g) doświadczenie w realizacji zadań dochodzeniowo-śledczych oraz czynności operacyjnych pionu kryminalnego,

h) poświadczenie bezpieczeństwa UE, poświadczenie bezpieczeństwa NATO.

Policjanci zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez właściwe komórki w sprawach kadrowych KWP, KSP, CBŚP, WSPol, SP, CSP oraz Biur KGP. Raporty winny wpłynąć do Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nie później jak do dnia 22 grudnia 2017 r. Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego wstępnie zaplanowane jest na połowę stycznia 2018 r.

(BMWP KGP)

 

 
powrót
drukuj