Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór policjantów na misje UE w Iraku i Libii

Zamieszczony Data publikacji 10.11.2017

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP otrzymało z Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację, dotyczącą ogłoszenia przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS), prowadzonego szeroko zakrojonego naboru ekspertów narodowych do planowanej misji zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej w Iraku (EU Security Sector Advise and Assists Mission – EUAM Iraq) oraz obecnie funkcjonującej misji cywilnej w Libii (EU Integrated Border Management Assistance Mission in Libya - EUBAM Libya).

Należy podkreślić, iż wystąpienie to spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w wyniku czego zostało wydane polecenie, skierowane do poszczególnych służb podległych MSWiA, podjęcia działań mających na celu zaangażowanie swoich funkcjonariuszy w ww. przedsięwzięcia.

W ramach naboru na misję w Iraku poszukiwani są doradcy strategiczni z zakresu reform sektora bezpieczeństwa, planowania i rozwoju, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, jak też kandydaci na stanowiska administracyjne. Na misję w Libii rekrutowani będą eksperci m.in. z zakresu reform instytucjonalnych w ramach resortu spraw wewnętrznych i sił policyjnych, a także doradcy z zakresu legislacji.

W zależności od stanowisk proponowanych przez władze misji kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie, minimum na poziomie C1, powinni posiadać staż służby w organach porządku publicznego minimum 8 lat, wiedzę oraz doświadczenie praktyczne w zakresie zagadnień przypisanych poszczególnym stanowiskom, a także umiejętność prowadzenia pojazdów.

Jednocześnie, mając na względzie charakter i miejsce pełnienia służby (tereny do niedawna objęte działaniami zbrojnymi, pozostające obszarem o podwyższonym ryzyku ataków terrorystycznych), ewentualni kandydaci powinni cechować się wysoką odpornością psychiczną na ciągły stres związany z występowaniem ww. zagrożeń, bardzo dobrym stanem zdrowia oraz sprawnością fizyczną umożliwiającą realizację przypisanych zadań.

W związku z powyższym, za zgodą Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do rozpoznania możliwości włączenia się polskiej Policji w działania Unii Europejskiej w krajach Bliskiego Wschodu i północnej części Afryki, mające na celu m.in. zapobieganie międzynarodowemu terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej.

Zgłaszanie kandydatur policjantów wyrażających chęć wzięcia udziału w ewentualnej rekrutacji na stanowiska w ramach ww. misji powinno nastąpić poprzez przesłanie drogą służbową zaopiniowanych raportów kierowanych do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora BMWP KGP, do dnia 17 listopada 2017 r. Do raportów powinny być dołączone CV kandydata oraz informacje o spełnianiu ww. kryteriów i doświadczeniu (z podaniem okresów służby/pracy na stanowiskach) przy realizacji zadań obejmujących zagadnienia: doradztwa strategicznego z zakresu reform sektora bezpieczeństwa, planowania i rozwoju, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, zarządzania w administracji, wprowadzania reform instytucjonalnych w ramach resortu spraw wewnętrznych i sił policyjnych, a także doradztwa z zakresu legislacji.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wynika, że misja w Iraku rozpocznie funkcjonowanie pod koniec 2017 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie policjantów naborem na ww. misje, Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP przedłuża termin składania raportów do dnia 24 listopada 2017 r.


 

 
Tagi:
powrót
drukuj