Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista albo ekspert w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku specjalisty albo eksperta Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

§ 1.

 1. Ogłoszenie w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku specjalisty/eksperta Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (specjalista w 6 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,091 kwoty bazowej, albo ekspert w 9 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,391 kwoty bazowej) skierowane jest do funkcjonariuszy:
  1. pełniących służbę w Policji;
  2. spełniających wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).
 2. Pożądane jest również posiadanie:
  1. wykształcenia wyższego z zakresu prawa lub administracji, lub zarządzania i organizacji;
  2. doświadczenia na stanowisku w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kadr;
  3. umiejętności interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej;
  4. doświadczenia w realizacji spraw związanych z obsługą osobową policjantów.

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać CV i list motywacyjny.

§ 3.

Zakres zadań realizowanych na stanowisku specjalisty albo eksperta Wydziału Kadr (wynikający z karty opisu stanowiska służby) jest następujący:

 1. koordynowanie zadań związanych ze zgłaszaniem potrzeb szkoleniowych jednostki;
 2. kierowanie policjantów na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych;
 3. kierowanie policjantów i pracowników na doskonalenie zawodowe centralne;
 4. koordynowanie zagadnień z zakresu doskonalenia zawodowego lokalnego i zewnętrznego;
 5. prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie doskonalenia zawodowego zewnętrznego;
 6. prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie doskonalenia zawodowego zewnętrznego;
 7. opiniowanie spraw z zakresu naruszenia dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub porządku w procesie pracy;
 8. prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych.

§ 4.

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać osobiście do Naczelnika Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji lub listownie na adres: Naczelnik Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, z dopiskiem „Dobór na stanowisko specjalisty/eksperta Wydziału Kadr”, lub na e-mail: kadry@csp.edu.pl – w terminie do dnia 30 września 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące służby na stanowisku specjalisty lub eksperta Wydziału Kadr można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15, pod numerem telefonu (22) 605-32-02.

powrót
drukuj