Informacyjny Serwis Policyjny

Referent w Sekcji Wspomagającej - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

referent

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 3;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,811;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 350 zł;

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

Sekcja Wspomagająca

OPIS STANOWISKA

 • kierowanie i obsługa pojazdów służbowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie średnie;

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe;

 • staż służby 2 lata;

WYMAGANIA DODATKOWE

niezbędne:

 • prawo jazdy kategorii B, D;

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, dla których wymagana jest określona kategoria prawa jazdy;

pożądane:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami służbowymi;

 • dyspozycyjność;

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby i oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru/rekrutacji w Szkole Policji w Słupsku” można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, bez wskazania stanowiska, do którego kandydat aplikuje, umieszczane na wirtualnych dyskach zewnętrznych, a także przesłane po terminie – NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

9 października 2019 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 531, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 531, 59 8417 393

faks miejski – 59 8417 399

spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

 

DATA DODANIA OFERTY

9 lipca 2019 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.

Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko policyjne w Szkole Policji w Słupsku. Dane osobowe kandydatów będą niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na stanowisko policyjne wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych.

powrót
drukuj