Informacyjny Serwis Policyjny

Profesor uczelni w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla cywilnych nauczycieli akademickich

Nazwa stanowiska

Profesor uczelni

Jednostka organizacyjna

Instytutu Nauk Prawnych

Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

Termin składania oferty

do dnia 31 lipca 2019 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opis stanowiska

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego,

- prowadzenie pracy naukowo-badawczej, w tym inicjowanie i udział w projektach badawczych,

-uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.

Wymagania

- posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub profesora w dyscyplinie nauk prawnych,

- znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie nauk prawnych, potwierdzony szczegółowym wykazem publikacji,

- złożenie oświadczenia o wyborze dziedziny i dyscypliny naukowej — 100% nauki prawne,

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową — liczba N (dla celów ewaluacji działalności naukowej) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dodatkowe wymagania/umiejętności

- znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie (preferowany język angielski),

- doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,

- komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność,

- umiejętność pracy w zespole.

Składanie dokumentów

– list motywacyjny skierowany do Komendanta-Rektora WSPol;

  • curriculum vitae (informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz o publikacjach);

oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

 

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon miejski

(89) 621 57 26

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

specjalista Działu Kadr

Anna Mikołajewska

Data dodania oferty

29 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z kodeksem pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj