Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziału Prezydialnego - CSP w Legionowie

 

OGŁOSZENIE

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku eksperta Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

§ 1.

 

 1. Ogłoszenie w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku eksperta Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (w 9 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,391 kwoty bazowej i dodatkiem służbowym w wysokości 750 zł) skierowane jest do funkcjonariuszy:

 • pełniących służbę w Policji;

 • spełniających wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.);
   

 1. Pożądane jest również posiadanie:

  1. wykształcenia wyższego z zakresu dziennikarstwa, public relations lub komunikacji społecznej;

  2. znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w mowie i piśmie;

  3. umiejętności obsługi komputera; znajomości programów komputerowych (pakiet Office, Windows, Power Point);

  4. umiejętności redakcyjnych;

  5. umiejętności pracy zespołowej;

  6. umiejętności rozwiązywania problemów

  7. umiejętności interpretacji przepisów.

 

§ 2.

Oferty kandydatów powinny zawierać CV i list motywacyjny.

§ 3.

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku eksperta Wydziału Prezydialnego (wynikający z karty opisu stanowiska służby) jest następujący:

ZADANIA PODSTAWOWE:

 1. inicjowanie, koordynowanie, planowanie i realizowanie działań promocyjnych oraz informacyjnych;

 2. realizowanie zadań związanych z dostępem do informacji publicznej;

 3. inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie obsługi konferansjerskiej przedsięwzięć;

 4. koordynowanie prac i monitorowanie mediów w zakresie publikowanych informacji dotyczących jednostki;

 5. inicjowanie i koordynowanie przygotowywania informacji i komunikatów prasowych;

 6. inicjowanie i koordynowanie opracowywania materiałów informacyjnych i promocyjnych o jednostce;

 7. inicjowanie i koordynowanie opracowywania informacji na stronę internetową oraz portal wewnętrzny.

ZADANIA DODATKOWE:

 1. współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;

 2. realizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry jednostki;

 3. udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji;

 4. opiniowanie merytoryczne projektów aktów prawnych;

 5. udział w organizacji przedsięwzięć odbywających się na terenie jednostki lub z jej udziałem;

 6. udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.

 

§ 4.

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać osobiście do Naczelnika Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia Policji lub listownie na adres: Naczelnik Wydziału Prezydialnego Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, z dopiskiem „Dobór na stanowisko eksperta Wydziału Prezydialnego”, lub na e-mail: wprez@csp.edu.plw terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące służby na stanowisku eksperta Wydziału Prezydialnego można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15, pod numerem telefonu (22) 605-31-04.

powrót
drukuj