Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w Wydziale Organizacji i Dowodzenia - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

asystent

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,951;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 350 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Wydział Organizacji i Dowodzenia

OPIS STANOWISKA

 • zapewnienie obsługi logistycznej słuchaczy w zakresie przyjęcia, pobytu oraz rozliczenia po zakończonym szkoleniu

 • udział w realizacji nadzoru służbowego nad słuchaczami uczestniczącymi w szkoleniach

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie średnie

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe

 • staż służby minimum 3 lata

WYMAGANIA DODATKOWE

pożądane:

 • co najmniej 5 letni staż służby w Policji

 • doświadczenie w dowodzeniu pododdziałem prewencji Policji (dowódca kompanii, plutonu, drużyny itp.)

 • umiejętność pracy w zespole

 • dyspozycyjność

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby i oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru/rekrutacji w Szkole Policji w Słupsku” można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, bez wskazania stanowiska, do którego kandydat aplikuje, a także przesłane po terminie – NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

8 lipca 2019 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy: 7437 393 (Wydział Kadr),

7437 440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks służbowy: 7437 399,

tel. miejski:59 8417393 (Wydział Kadr),

59 8417440 (Wydział Organizacji i Dowodzenia),

faks miejski: 59 8417 399,

e- mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

16 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW

Administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Szkole Policji w Słupsku jest Komendant Szkoły Policji w Słupsku, adres: ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Policji w Słupsku można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sp@spslupsk.policja.gov.pl.

Dane osobowe w Szkole Policji w Słupsku będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego na wskazane stanowisko policyjne w Szkole Policji w Słupsku. Dane osobowe kandydatów będą niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procedury naboru na stanowisko policyjne wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Policji w Słupsku nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych.

powrót
drukuj