Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent Zakładu Kynologii Policyjnej - CSP w Legionowie

OGŁOSZENIE

 

z dnia 25 marca 2019 r.

 

 

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku asystenta

w Zakładzie Kynologii Policyjnej

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

 

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

ASYSTENT

Zakładu Kynologii Policyjnej

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Proponowane składniki uposażenia zasadniczego

 • 5 grupa zaszeregowania,
 • mnożnik 1,951 kwoty bazowej,
 • dodatek służbowy 550 zł

Zakres zadań, wynikający
z karty opisu stanowiska pracy

ZADANIA PODSTAWOWE:

 1. Zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Zakładu Kynologii Policyjnej;

 2. zarządzanie ruchem osób i pojazdów na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej;

 3. wydawanie doraźnych zaleceń dotyczących fizycznej ochrony obiektu;

 4. wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie ZKP w celu zapobieżenia zakłóceniom porządku lub naruszenia przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w CSP lub przywrócenia obowiązującego porządku;

 5. dbanie o powierzone mienie jednostki, wydawanie poleceń policjantom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w ZKP oraz policjantom ze stanu osobowego słuchaczy ZKP, co do zadań i czynności związanych ze zgłoszeniem o wydarzeniu;

 6. udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych stałym lub doraźnym;

 7. współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

 8. Podczas nieobecności asystenta (szefa kompanii ZKP) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną w zakresie przyjęcia, pobytu oraz rozliczenia słuchaczy odbywających doskonalenia zawodowe centralne organizowanych w Sułkowicach;

 9. sprawowanie nadzoru nad słuchaczami odbywającymi doskonalenie zawodowe centralne w szczególności w zakresie przestrzegania dyscypliny służbowej oraz zasad etyki zawodowej policjanta;

 10. prowiantowanie słuchaczy;

 11. zapewnienie utrzymania porządku w miejscu zakwaterowania słuchaczy;

 12. wydawanie broni służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Wymagania niezbędne

Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów służbowych (prawo jazdy kategorii B);

Wymagania pożądane

 1. Staż służby powyżej 5 lat,
 2. Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „poufne”.

Wymagane dokumenty

CV;

List motywacyjny

Termin składania ofert

bezterminowo

Informacje

kontaktowe

adres

Centrum Szkolenia Policji Zakład Kynologii Policyjnej
05-650 Sułkowice; ul. Ogrodowa 39

telefon służbowy

5 7029 123

faks służbowy

5 7029 201

telefon miejski

(22) 605 51 23

faks miejski

(48) 661 42 88 wew. 201

e-mail

zkp@csp.edu.pl; kierzkp@csp.edu.pl

 

powrót
drukuj