Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

INSTRUKTOR

(8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Zakład Kryminalistyki

Instytutu Służby Kryminalnej

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 5 października 2018 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 30 listopada 2018 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu taktyki działań operacyjno-rozpoznawczych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie,

 • kwalifikacje zawodowe wyższe,

 • staż służby w Policji minimum 8 lat,

 • wiedza i doświadczenie zawodowe związane z realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej

Dodatkowe wymagania/umiejętności

 • wiedza i doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w komórkach zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej,

 • ukończony kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-
  -rozpoznawcze,

 • ukończony kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji,

 • wykształcenie w zakresie pedagogicznym (przeszkolenie),

 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,

 • znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, wynikająca z konieczności pełnienia służby w Szczytnie

Składanie dokumentów

– CV,

oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście.

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

podinsp. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

13.09.2018 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, jestem świadomy(a), iż:

1) administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;

3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;

5) moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;

8) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;

9) odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;

10) wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj